Weggegooid geld? Afvalstoffenverwijdering gestroomlijnd door Karen Kroese Afgezaagde takken, verlaagde bermen, restanten asfaltgranulaat, afge werkte olie, chemicaliën, zwerfvuil, metaal, oude banden: allemaal afval waar het waterschap mee te maken heeft. Het verwijderen van afvalstoffen kost veel geld. Zeeuwse Eilanden heeft als eerste waterschap een begin gemaakt de inzameling, opslag en verwerking van die afvalstoffen in goede banen te leiden en zo geld te besparen. Natuurlijk moet het waterschap vol doen aan de geldende wet- en regelgeving. Het schap heeft Eerland Recycling Services om advies gevraagd. Naar schatting is waterschap Zeeuwse Eilanden vijf tot zes miljoen gulden per jaar kwijt aan de verwijdering van afval. Dat kun je beschouwen als weggegooid geld, want je gebruikt het om je troep weg te gooien: stortkosten, verbrandingskosten, vervoers kosten... Dat moet anders kunnen. Om de inzameling, opslag en verwerking van afval in betere banen te leiden, moet je eerst precies weten hoe die afvalstromen lopen. Dus is door het adviesbureau Eerland Recycling Services (ERS) in opdracht van Zeeuwse Eilanden een inventarisatie gemaakt. Een inventarisatie waarbij ERS heeft gekeken naar de organisatie en vesti gingen van Zeeuwse Eilanden. Daarbij heeft ERS de volgende vragen beantwoord: waar komt het afval vandaan? Hoeveel afval komt er vrij? Hoe wordt het afval opgeslagen en verwijderd? Wat zijn de kosten van de afvalverwijdering? De ant woorden op deze vragen maakten duidelijk waar de knelpunten zitten in de huidige afvalstoffenverwijdering bij Zeeuwse Eilanden. Bestrijding van die knelpunten levert een aanzienlijke besparing op. Milieustraat Ingrid Griep is de coördinator van afvalver werking binnen waterschap Zeeuwse Eilanden. Zij begeleidt de sectorcoördina toren bij de invoering van de nieuwe manier van afvalverwijdering: André Marinisse van waterwerker 6 maart 2000

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 6