Toen er in Zeeland nog zeven waterschappen waren, probeerde de Zeeuwse Waterschapsbond op een aantal terreinen de waterschappen tot hetzelfde beleid te stimuleren, Na een lange maandagmiddagvergadering waarin elk water schap betoogde hoe goed zijn automatiserings systeem was, ging ieder weer zijns weegs. En bleef bij het eigen automatiseringssysteem. Ik verzuchtte dan ook vaak: 'We zijn het gelukkig weer over één ding eens geworden: we gaan allemaal onze eigen gang'. Dit is waarschijnlijk het lot van vele koepelorga nisaties waarvan de leden vinden dat hun eigen visie beter is dan de grootste gemene deler. Ook koepels als IPO en VNG merken dit regelmatig. Nu vind ik zelf ook dat niet vele gekleurde meningen ondergedompeld moeten worden in één grauwe eenheidsworst. Maar bij belang rijke onderwerpen, waarbij toch een keer een voor ieder gelijke wet, verordening of beleids nota geproduceerd gaat worden is het wel van belang, dat de koepel een door de achterban breed gedragen visie naar buiten brengt. De Unie van Waterschappen slaagt daarin. Als voorbeeld moge dienen de discussie over de herziening van het belastingstelsel van de waterschappen. Het eerste rapport daarover door de commissie Togtema is stevig bediscus sieerd. Het eindrapport heeft eveneens tot vele reacties geleid. De Unie is er echter in geslaagd een voorstel te formuleren (overigens met de nodige ingebouwde compromissen) dat, zoals het er nu naar uitziet, binnenkort breed gedra gen door het algemeen bestuur van de Unie zal worden vastgesteld. Met zo'n standpunt kan de Unie naar buiten. Een verdeelde waterschaps wereld zou leiden tot ongewenste vertraging van de invoering van een nieuw belastingstelsel. Ongewenst, omdat we streven naar een een voudiger systeem. Maar verdeeldheid van de waterschappen zou ook kunnen leiden tot ongewenst ingrijpen van het parlement, nieuwe discussies met de provincies en niet te vergeten de gemeenten. Ik geef een voorbeeld. De herverdeling van de bijdrage in de kosten van de WOZ leidt tot een verlichting van de water schapslasten. Van de WOZ-systematiek afstap pen en alle kosten op het bordje van Rijk en gemeenten leggen zou wel eens kunnen leiden tot zeer felle reacties. De Unie als landelijke belangenbehartiger, maar schieten we daar als Zeeuwse Eilanden veel mee op? Wat mij betreft een volmondig ja. We kunnen onze invloed via verschillende bestuurders en ambtenaren in vele commissies van de Unie aanwenden. Onze stem is zeker gehoord als het gaat om de belastingstelselher ziening, voor wat betreft onze voorkeur voor het niet loslaten van de WOZ-systematiek en het zoveel mogelijk aansluiten van de wegen omslag op de watersysteemheffing. Maar er zijn genoeg andere onderwerpen te bedenken waarbij wij onze inbreng hadden bij de Unie en die vertaald zijn naar (toekomstige) wetgeving enzovoorts. De uitnodiging voor de algemene ledenvergadering biedt alvast uitzicht op het Veerse Meer. Symbolisch voor de 'brede kijk' van ons waterschap. Maar ook de sprekers zijn goed gekozen voor een algemene ledenverga dering in Zeeland. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw drs. J.M. de Vries heeft immers ook een aantal zaken in por tefeuille, die belangrijk zijn voor Zeeland. Behalve de regelmatige terugkerende onder werpen als versterking zeeweringen en natuur- herstelplan zullen ook de overdrachten van rijks wateren (Veerse Meer) en rijkszeeweringen in de toekomst nog regelmatig op de agenda staan. door W.A. Gosselaar of regelingen. Denk aan de afhaakproblema- tiek bij hetzuiveringsbeheer, de financierings regeling waterkeringen, uitwerking arbeids voorwaardenbeleid en het verkeersveiligheids- beleid. Het zijn slechts enkele voorbeelden, maar de komende jaren blijft er nog genoeg beweging in de waterschapswereld. Beweging waaraan de Unie sturing kan geven. Sturing waar de waterschappen invloed op uit kunnen oefenen. Sinds enkele jaren vindt de algemene leden vergadering van de Unie niet meer centraal in Utrecht plaats maar in de 'provincie'. Ik ben er gelukkig mee dat Zeeland al dit jaar wordt bezocht. Immers behalve de officiële functie die de jaarvergadering heeft, geeft het programma de ruimte aan de waterbeheerders van Nederland om Zeeland te leren kennen en te begrijpen waar we het over hebben als we ons roeren in de Uniecommissies, werkgroepen Wat waterbeheer in de 21e eeuw voor Zeeland betekent, heeft de staatssecretaris zelf kunnen ervaren bij haar bezoek aan ons waterschap tijdens de wateroverlast in sep tember 1998. Kort na het verschijnen van het rapport van de commissie waterbeheer 21e eeuw geeft de heer F. Tielrooij, de voorzitter van de commissie, een toelichting op het rap port. Waterbeheer in de komende eeuw krijgt bij Zeeuwse Eilanden veel aandacht. Ook over dit onderwerp hebben wij veel zaken aangedragen bij de Unie, de mede opdrachtgever van het rapport. We hopen dan ook dat dit programma-onderdeel van de Unie-vergadering een bijdrage zal leveren aan een omslag in het denken over waterbe heer in Zeeland. De rest van het'Unie- -V programma' speelt zich af op het Veerse Meer. Ik ben ervan overtuigd dat de deelne mers na afloop niet zullen zeggen: 'We gaan weer allemaal onze eigen gang'. september 2000 3 waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 3