Een flinke stap vooruit Waterbeheerplan 2002-2007: 'Met het water mee' Water is er in soorten en maten: de een ziet het als noodzakelijk nat voor zijn land, de ander wil er in varen of zwemmen en de derde vindt schoon water vooral belangrijk met het oog op de natuur. En dat gaat niet altijd goed samen. Goede plannen zijn daarom van groot belang bij het waterbeheer. Het Rijk, de provincie, de gemeenten en het waterschap moeten beslissingen nemen en maatregelen uitvoeren om zo goed mogelijk aan ieders wensen tegemoet fe komen. In het waterbeheerplan legt het bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden vast welke doelen het heeft met waterbeheer op de langere termijn; om te beginnen voor de periode van 2002 tot 2007. Waarom een nieuw waterbeheerplan? In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat maakt de provincie Zeeland een waterhuishoudingsplan: 'Samen slim met water'. Eind 2000 zal de provincie dit plan vaststellen, is de verwachting. In dit provinciaal plan is in hoofdlijnen beschreven wat er met water moet gebeuren in Zeeland: de waterhuishouding op hoofdlijnen, waarbij ruimtelijke ordening een belangrijke rol speelt. Vroeger was er bij het schrijven van het waterhuishoudingsplan weinig overleg, maar nu is het provinciaal plan tot stand gekomen in samenwerking met onder andere de twee Zeeuwse waterschappen. De waterschappen op hun beurt hebben tot taak een meer gedetailleerd plan te maken voor het eigen beheergebied en dat ook uit te voeren. Het Rijk verwacht dat de waterschappen een plan opstellen om de kwaliteit van de water systemen te verhogen. De waterschappen kijken per gebied naar verschillende soorten water: stadswateren, waterlopen, slootjes, natte duin valleien, kreken, welen en drinkpoelen. Droevig Dat het nodig is de waterkwaliteit te verbete ren, daar twijfelt Ad Ruijtenberg, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, niet aan: 'Het is droevig gesteld met onze watersystemen. Ik zou graag wat anders zeggen, maar de kwaliteit van het water is matig tot slecht, blijkt uit de inventarisatie. In vergelijking met vijftien jaar geleden is de situ atie stabiel gebleven, ondanks de vele miljoe nen die er in de waterkwaliteit zijn geïnves teerd zoals bijvoorbeeld in de zuiveringsinstal laties, waardoor een grote reductie in emissies heeft plaatsgevonden. Ook het aantal lozingen uit het bedrijfsleven en de overstorten zijn sub stantieel afgenomen.' Verder zal het waterschap oplossingen zoeken in overleg met andere belanghebbenden: de Provincie, gemeenten, natuurbeschermingsor ganisaties, behartigers van boerenbelangen, vertegenwoordigers uit de recreatiesector, het drinkwaterleidingbedrijf. Pas daarna wordt het concept geschreven. Eind 2001 zal de algemene vergadering van Zeeuwse Eilanden naar ver wachting het waterbeheerplan 'Met het water mee'vaststellen. Inventarisatie Hoe komt een waterbeheerplan tot stand? HansTuinhof, één van de twee projectleiders waterbeheerplan: 'We vragen ons eerst af: waterwerker 4 september 2000

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 4