fi! Lozingenbesluit en handhaving Flexibel peilbeheer op Walcheren Waterschap Zeeuwse Eilanden gaat in de lage peilgebieden op Walcheren een proef met flexibel peilbeheer toepassen. Dit gebeurt zodra het gebied daarvoor is ingericht. In het peilbesluit 6 van waterschap Walcheren (1994) worden de zomer- en winterstreefpeilen voor deze gebieden ten opzichte van het oude besluit verlaagd. Het peilbesluit 6 is destijds genomen voor een betere waterbeheersing en maakt deel uit van het landinrichtingsproject. De vastgestelde verlaging brengt echter een klein risico van mogelijke zetting met zich mee. Vandaar dat het waterschap behoedzaam met de peilverlagingen omgaat; in dit geval door flexibel peilbeheer. Een bijkomend voordeel is dat in de zomer de kans op verdroging van landbouw en natuur verder wordt tegengegaan. Peilbesluit 6 is nog niet in deze gebieden uitge voerd, omdat de beoogde werken, zoals het verdiepen van secundaire waterlopen en het plaatsen van stuwen, nog niet zijn gereali seerd. De komende jaren worden de werken, het besluit en het flexibel peilbeheer uitge voerd. Nu hanteert het waterschap nog de oude streefpeilen van peilbesluit 5. De peilverlagingen worden niet langer uitge voerd dan strikt noodzakelijk is. Daar waar de waterkunstwerken geautomatiseerd zijn, kan het flexibele peilbeheer snel en op afstand worden uitgevoerd. Het waterschap heeft het plan besproken met de provincie, ZLTO en natuurorganisaties. Waterschap en ZLTO heb ben op 18 december een intentieverklaring voor dit project ondertekend. Sander: 'Het was toch dit knopje?' Willem: 'Probeer 's?' Bernard: 'Neeneenee, niet doen, dat is de stabilisator van het frantische uitflipventiel. Willem: 'Dat kan toch geen kwaad?' Sander: 'Ik kijk wel even in de gebruiks aanwijzing. Bernard: 'Ken jij Japans dan?' Sander: 'O'. Willem: We kunnen ook de drie knoppen allemaal tegelijk indrukken.. Bernard: 'Allemaal eentje, bedoel je?' Sander: 'Goed idee. Ik tel af: een - twee - drie!' (Deze dialoog uit de roman 'Nooit meer meten' heeft een zogeheten open einde.) Het waterschap heeft nieuwe richtlijnen opge steld om het verschil tussen droge en natte slo ten duidelijker aan te geven. Voor agrariërs is het onderscheid erg belangrijk, omdat ze langs droge sloten alle grond kunnen benut ten om te bebouwen. Bij de natte sloten daar entegen moeten agrariërs een teelt- en spuit- vrije zone in acht nemen om vervuiling van het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen en meststoffen tegen te gaan. Naar aanleiding van de ruim 400 reacties op het Lozingenbesluit Open teelt en veehouderij dat vanaf 1 maart van dit jaar van kracht is, heeft het waterschap criteria vastgesteld voor het beoordelen van de sloten. Vanaf 1 januari 2001 begint het waterschap met het handhaven van de regels van het Lozingenbesluit. Op 1 december is afgesproken dat ook de Algemene Inspectie Dienst (AID) voor de hand having gebruik maakt van de beschikbare gegevens van waterschap Zeeuwse Eilanden. De AID treedt niet op zonder eerst bij Zeeuwse Eilanden informatie op te vragen over de sta tus van een sloot en over de aanwezigheid van bredere of smallere teeltvrije zones. Ook weet de AID vóór het nieuwe teeltseizoen waar er natuurvriendelijke oevers zijn. Deze worden nog in kaart gebracht, want hier is namelijk sprake van een afwijkende situatie. Door gebruik te maken van dezelfde gegevens, kun nen beide instanties komen tot een gezamen lijk beleid voor toezicht en handhaving. Prioriteit van de handhaving ligt bij de niet- melders. december 2000 11 waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 11