verklappen de kwaliteit Beroep onder de loep (VI): de hydrobiologisch analist door Karen Kroese schoon, onbegroeid riet uitzet en na een maand weer bemonstert. Deze monsters worden op gestuurd naar een extern laboratorium. Het laboratorium van de Zeeuwse waterschappen neemt voor Ron ruim tweehonderd fytoplank- ton- en vijftig zoöplanktonmonsters. Daarnaast neemt Ron ongeveer honderd macrofauna- monsters, waarvan tweederde deel voor Zeeuwse Eilanden en eenderde deel voor Zeeuws-Vlaanderen. Gelijktijdig wordt de water- en oevervegetatie bekeken. Voor Zeeuwse Eilanden neemt Ron bij iedere plek twee monsters, een in de lente en een in het najaar. Iedere plek wordt eens in de drie, vier jaar bekeken. Vandaag ga ik met Ron een ma crofauna-onderzoek doen bij de Veerse kreek. Biotoop Het waterschap voert een proef uit in verband met een andere bemonsteringsstrategie: in plaats van een monster te nemen aan het eind van een afwateringsgebied, zoals bij een gemaal, neemt Ron nu monsters in de kleinere waterlopen. 'Je krijgt zo een heel ander beeld', zegt Ron. Elke biotoop heeft zijn eigen beestjes, elk beestje zijn eigen biotoop. Factoren zoals verschillen in grondsoort, begroeiing en ligging bepalen een biotoop. Op harde ondergrond zoals stok ken of paaltjes leven andere beestjes, dan in een rietkraag bijvoorbeeld. Alcohol Het is Rons laatste 'buitendag' van het jaar. december 2000 Van half maart tot begin oktober is Ron Brand in de weer om monsters te halen op verschillende plekken in het gebied van waterschap Zeeuwse Eilanden. In de maand juli doet hij hetzelfde voor waterschap Zeeuws-Vlaanderen. De win terperiode gebruikt hij voor het determineren van de organismen die hij aan trof in de monsters die hij in de zomer nam. Die gegevens voert hij in in de computer. Het waterschap kan uit die gegevens lering trekken wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater. Aan het begin van het jaar krijgt Ron Brand (39) opdracht welke plekken hij moet bemon steren. Er worden verschillende monsters genomen ter beoordeling van de biologische waterkwaliteit. Per jaar voert Ron ongeveer vijftig diatomeeënonderzoeken uit, waarbij hij

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 14