Vervolgtrajec Van de dijkgraaf 'UpD EL8U5> Ik heb de afgelopen tijd in de algemene verga dering, bij de Unie van Waterschappen, in de Zeeuwse Waterschapsbond en ook in dit blad regelmatig gesproken over een groot aantal rapporten, dat de laatste tijd is verschenen. Toch wil ik er nog een enkel woord aan wijden. En wel aan het vervolgtraject. Het is niet de bedoeling dat met name de rapporten over waterbeheer in de 21 e eeuw en over een ver andering van het belastingstelsel en de bestuurssamenstelling in de kast verdwijnen. Als ik er vanuit ga dat ze inderdaad niet in de ten, maar ook huiskamers stonden onder water. De algemene vergadering van Zeeuwse Eilanden onderkende ook het probleem en stelde geld beschikbaar voor onder andere noodpompen die ondertussen hun waarde hebben bewezen, en ook een extra krediet voor het oplossen van knelpunten komt eraan. Mijn vraag is dan ook eerder: hoe zal in de rest van Nederland met bovengenoemde rapporten worden omgegaan? Landelijk wordt het belang van waterschappen aanzien van waterbeheer 21e eeuw nog dit jaar een standpunt inneemt. De volgende stap kan dan een startovereen komst zijn, die in het voorjaar van 2001 gete kend zou kunnen worden. Een startovereen komst tussen Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Zo'n overeenkomst is natuur lijk van belang voor het maken van goede afspraken over de voortgang van het proces, maar minstens van even groot belang voor de uitstraling naar de bestuurders van alle over heden. DOOR W.A. GOSSE kast verdwijnen, durf ik op dit moment niet te voorspellen welke plaats ze zullen veroveren in de maatschappij en in het wetgevingstraject. Ik maak me geen zorgen over de Zeeuwse situ atie. De Zeeuwse bevolking en dus de bestuur ders erkennen in ruime mate het belang van het waterschapswerk. Het belang van de veiligheid van de water keringen wordt regelmatig belicht en 1953 nooit vergeten. Het belang van de waterkwali teit wordt niet door iedereen op dezelfde manier beleefd, maar een omvangrijke investe ring in bijvoorbeeld de rioolwaterzuiveringsin stallaties wordt breed gesteund. De wegentaak wordt door een steeds groter publiek ontdekt, mede door het complexe gebruik van de plattelandswegen. Waterbeheer stond altijd al in de belangstel ling, maar heeft na de overlast van 1998 nog meerde aandacht getrokken. Immers, niet alleen was er schade aan de landbouwproduc- ook onderkend; zou je althans mogen verorv derstellen. Immers, de diepdelverscommissie kwam in 1974 al met de conclusie dat de water- schapszorg het best door gespecialiseerde waterschappen kan worden uitgeoefend. Een advies dat door de regering werd over genomen en onder andere leidde tot grond wetswijziging en totstandkoming van de waterschapswet in 1992. Nog niet zo lang geleden, dus de politiek zal zich dat nog wel herinneren Bovendien was de staatssecre taris mede-opdrachtgever voor het rapport over waterbeheer in de 21e eeuw. Waarom dan toch vraagtekens zetten bij de maatschappelijke inbedding van deze rap porten? Omdat ook andere belangen een rol spelen. De discussies over al dan niet bouwen in het IJ bij Amsterdam of de uiterwaarden zijn hier een voorbeeld van. Het is daarom te hopen dat het kabinet ten P^iSE BIBÜ£^> 3EW. EX. aterschappen zullen de maatschappij moeten overtuigen van het belang van water beheer in de 21e eeuw, maar de steun van andere overheden is onontbeerlijk. Niet alleen op het gebied van ruimtelijke ordening of financiën, maar juist ook in die processen waar water moet worden afgewogen tegen andere belangen. Hoe het met de rapporten over het belasting stelsel en de bestuurssamenstelling zal gaan in de Tweede Kamer is helemaal onvoorspelbaar. Als men de historie van de diepdelverscommis sie nog eens ophaalt en vervolgens combineert met de toekomst van het waterbeheer, en ver volgens het belang van water afweegt tegen andere belangen die op dat moment in de Kamer spelen, dan kan er een besluit uit komen waar de waterschappen het waterbeheer in de 21e eeuw mee kunnen verkopen. We moeten afwachten. december 2000 3 waterwerker

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 3