De Prunje zal weer vogels voeden Het waterschap en de landinrichting Schouwen-Oost door Karen Kroese De polder Prunje is het laagste deel van Schouwen en was lange tijd, na het weggraven van het veen in de Middeleeuwen, een moerasachtig gebied. Vanaf 1877 verlaagde een stoomgemaal het waterpeil en dat veranderde het gebied in grasland, waar op veel plekken kwelwater vanuit de Oosterschelde omhoog sijpelde. Een deel van deze laaggelegen polder is onderdeel van het natuurherstelplan Tureluur. En een jaar geleden startte de uitvoering van het veelomvattender landinrichtingsplan Schouwen-Oost. De Prunje wordt weer een brak moeras, doorsneden met ondiepe slenken en brede geulen, waar 's zomers kluten en tureluurs broeden en waar in het najaar brandganzen en rot ganzen grazen, samen met de koeien. teren van knelpunten in de waterhuishouding (stuwen en dergelijke) worden meegenomen bij de uitvoering van het plan. Het moet echt prachtig worden: een enorme uitgestrekte vlakte, teruggegeven aan de natuur, ook al is dat 'teruggeven' heel zorgvuldig gepland. Fourageerplekken De basis van de herinrichting van de polder van Schouwen-Duiveland ligt bij het Schouwen-Duiveland bestond in de Middel eeuwen uit vier eilanden. Voorai in het stroom gebied van de Gouwe en het Dijkwater ont stond door inpoldering een lappendeken van polders en een variëteit aan dijken. De Prunje is het laagstgelegen gebied van Schouwen-Oost: zo'n anderhalve tot twee meter onder NAP. Het water uit de duinen stroomde hierheen om vervolgens via een suatiesluis naar de Ooster schelde af testromen. Een groot deel van de hogergelegen landerij en van Schouwen werd bij de herverkavelin gen na de watersnoodramp van 1953 afgegra ven. Toen is het land hier geëgaliseerd. Daarbij zijn ook de oude geulen dichtgegooid. Dat egaliseren was ideaal voor de landbouw: grote percelen, makkelijk te berijden en te bewer ken. Nu worden zoveel mogelijk die oude geu len weer uitgegraven, zodat het landschap er uit zal gaan zien als toen. Weidsheid Wanneer Ab Hanse, coördinator grootschalige projecten waterbeheer van waterschap waterwerker Zeeuwse Eilanden, door het gebied toert, is hij duidelijk in zijn element. Hij kent het gebied als zijn broekzak, is hier geboren en getogen, en hij geniet van de weidsheid, de vogels en het water. Het gebied dat straks weer natuur gebied zal zijn, is enorm groot, zoveel is wei duidelijk als Ab wijst en wijst. Elfhonderd hec tare polderlandschap wordt weer eigendom van de natuur. Het totale gebied Schouwen- Oost is werkgebied van de landinrichtings commissie, van Serooskerke tot aan Zierikzee. De Prunje maakt daar deel van uit. Het achterland wordt ook in het landinrich tingsplan betrokken; dan strekt het gebied waar gewerkt wordt zich uit tot aan Brouwers haven en Scharendijke. Maar dan praten we voornamelijk over 'Duurzaam Veilig': verkeers maatregelen zoals de aanleg van fietspaden, het aanleggen van rotondes bij gevaarlijke situaties, maar ook het aanpassen van de weg- beplanting. Langs de buitenzijde van de zee dijk zal in 2001 een fietspad van Zierikzee tot Serooskerke worden aangelegd. Ook de aan leg van natuurvriendelijke oevers en het verbe-

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2000 | | pagina 6