11 Weet u waarom u belasting betaalt aan het waterschap? We vroegen het een aantal wille keurige voorbijgangers in Goes voor onze rubriek Tegenstroom, op de vorige pagina. Voor dit artikel gingen we ook te rade bij winkelend Middelburg, de dijkgraaf van waterschap Zeeuwse Eilanden, een agrariër, een Zeeuwse campingeigenaar en een eigenaar van een strandpaviljoen. Wat bleek? "Ik betaal de belastingen niet onder 't mopperen, hoor!" Delasting Drainage Agrariër Gerard Mol uit Kattendijke weet écht heel goed waar hij belas ting voor betaalt. "Ja, zeker wel. Ik weet de details misschien niet maar we betalen voor het werk dat jullie doen, zoals voor het onderhoud van wegen en waterlopen. Wij weten dat heel goed, want het werk van het waterschap is voor ons bedrijf heel belangrijk. Als het waterpeil in de sloten bijvoorbeeld niet laag genoeg staat dan werkt de drainage op ons land niet meer. Er ontstaat dan schade op het perceel. Natuurlijk is niet alles even goed. Het maaisel wordt gewoon op ons land achtergelaten en daar zijn we soms minder blij mee. Soms is het zo veel dat je er geen weg mee weet, maar voor het onderhoud van de sloten krijgt het waterschap van mij een tien! Kijk, met dat belastinggeld gebeurt misschien wel veel meer. Jullie hebben ook een nieuw kantoor. Daar zullen we vast ook wel voor betalen, maar daar maak ik me maar niet te druk over. Voor mijn bedrijf is het waterschap van belang. En ja, wat zal ik zeggen: ik betaal de belas tingen niet onder 't mopperen, hoor!" Onzichtbaar Dijkgraaf Gosselaar bevestigt dat de bewoners uit het buitengebied vaak veel meer weten van het nut en het werk van het waterschap. "Van ouds her hadden boeren veel belang bij ons werk. Mensen die in de stad wonen hebben vaak veel minder idee van wat wij doen. Gelukkig beginnen ook stadsbewoners daar steeds meer van te merken. In samenwerking met gemeenten baggeren we vaker waterlopen in de stad uit. We creëren waterberging in bebouwd gebied. We leggen stuwen aan buiten dorpen en steden om de bebouwde kom te ontzien. We leg gen fietspaden aan waar scholieren veilig over fietsen. Door zo'n calami teit als de kapotte persleiding in de Mortiere in Middelburg wordt weer duidelijk hoe belangrijk het is dat we het afvalwater zuiveren. Het is gewoon zo als onze slogan luidt: soms onzichtbaar, altijd noodzakelijk."

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 11