IA IA O u num 9 I De wereld verandert. Dat geldt ook voor de waterschapswereld. Maar daar ligt het tempo van ver anderen ook nog eens erg hoog. De waterschappen hebben zonder dwang in korte tijd hun aantal teruggebracht van 50 tot 26. Dat het snel gaat, merk je vooral als oud-bestuurders en oud-medewer kers van onze rechtsvoorgangers op bezoek komen. Mensen die amper tien jaar weg zijn en grote verande ringen zien. Van^veranderende inzichten in het toetsen van water keringen was bijvoorbeeld nog nauwelijks sprake. De projecten Zeeweringen en Zwakke schakels kende men nog niet. Waterbeheer 21e eeuw leidde ook pas de laatste tien jaar tot grote investeringen. In de begroting voor 2006 zullen vele projecten staan, die tien jaar geleden nog niet in beeld waren. Dat we ondanks de toegenomen inzichten en taken door doelmatig werken toch tot gelijkblijvende en verlaagde tarieven kunnen komen is mooi, maar blijft ook in de toe komst de aandacht houden. Ook deze Waterwerker probeert weer een zo helder mogelijk beeld te scheppen, wat we met de belasting opbrengst doen. Las iedereen de Waterwerker maar. W.A. Gosselaar Dijkgraaf r onder handen: fietspad Katte ndjike wat doet het waterschap met het geld? Waterwerker is een uitgave van waterschap Zeeuwse Eilanden. Redactie Linda van Dijke, Asmara Kunst, Sandra Minneboo, Christine Reule, Danielle Steijn-Laing en Rudy Vissf Fotografie Rudy Visser Vormgeving en opmaak BOOM Creatie en Communicatie Druk Jumbo Offset Goes ISSN 1385-6413 Redactieadres en informatie over gratis abonnementen Waterschap Zeeuwse Eilanden, t.a.v. Communicatie, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Tel. 0118 - 621000 Fax 0118 - 621990 E-mail c0mmunicatie@w2e.nl Website www.wze.nl.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2005 | | pagina 2