buurtwerk in dit nummer In de discussie over de 'bestuurlijke drukte' in Nederland heeft Minister Remkes aangegeven dat de structuur van de waterschappen in Nederland niet hoeft te veranderen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de water schappen de meest efficiënte en meest zakelijke overheidsorganisaties zijn. Dat wisten we bij Zeeuwse Eilanden natuur lijk al, maar we continueren dat ook. In het programma van het nieuwe bestuur is voor de komende periode weer opgenomen dat we een kostenbewuste organisatie willen blijven. Maar ook optimale taakuitoefening blijft een prominente plaats innemen. De taken blijven, de omstandigheden verande ren. Veilige dijken, bij een stijgende zeespiegel. Goed waterbeheer, bij een veranderend klimaat. Goede water kwaliteit met nieuwe Europese spel regels en verkeersveiligheid bij steeds complexer wordend verkeer. Dit bestuur heeft (waarschijnlijk) een kortere periode om met het bestuursprogramma u te overtuigen van de noodzaak van ons werk. Hopelijk lukt dat, zodat we bij de volgende verkiezingen weer een hoge opkomst hebben. Onze taak- opgaven blijven bestaan en u krijgt steeds meer met ons werk te maken. Dit bestuursprogramma kan daar voor een goede basis zijn, voor deze bestuurs periode en voor onze toekomst. W.A. Gosselaar Dijkgraaf Waterwerker wordt drie keer per jaar uitgegeven door waterschap Zeeuwse Eilanden, ledereen die geïnteresseerd is, krijgt hem gratis thuisgestuurd. Redactie Danielle van den Broeke, Linda van Dijke, Sandra Minneboo, Christine Reule, Danielle Steijn-Laing en Rudy Visser Fotografie Rudy Visser Vormgeving en opmaak BOOM® Creatie en Communicatie Druk Jumbo Offset Goes ISSN 1385-6413 Redactieadres en informatie over gratis abonnementen Waterschap Zeeuwse Eilanden, t.a.v. Communicatie, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Tel. 0118 - 621000 Fax 0118 - 62199 E-mail communicatie@wze.nl Website www.wze.nl.

Tijdschriftenbank Zeeland

Scheldestromen/de Waterwerker | 2006 | | pagina 2