De vereniging heeft afdelingen in bijna elke provincie, in totaal ongeveer 20. De leden ontvangen een welverzorgd geïl lustreerd maandblad "Gens Nostra" dat per jaar circa ^fOO bladzijden omvat waarin o.a. een vragenrubriek waarin leden gratis hun vragen kunnen plaatsen. Daarnaast beschikt de ver eniging over de volgende diensten De inlichtingendienst be antwoordt kosteloos allerlei vragen en verstrekt adviezen die voor familieonderzoek van belang zijn. De biografische documentatiedienst bevat honderdduizenden fa- miliegegevens in een collectie familieadvertenties, bidprent jes, foto's e.d., bovendien so'n half miljoen fiches met fa- miliegegevens uit allerlei stukken verzameld. Met de biblio theek die U gaarne boeken en tijdschriften uitleent is deze dienst ondergebracht in het voormalige Burgerweeshuis te Naarden, Cattenhagestraat no. 8a en elke zaterdag van '11-16 uur te raadplegen. Voorts is er de contactdienstdie U in contact kan brengen met andere leden die door U gezochte gege vens bezitten. Het correspondentieadres der Vereniging is postbus 97^, Amster dam C. De jaarlijkse contributie bedraagt 25,--. Hiervoor ontvangt U het maandblad "Gens Nostra" en kunt U gebruik maken van de hiervoor genoemde diensten. De afdelingen, onder leiding van eigen afdelingsbesturen, hou den regelmatig bijeenkomsten waarop lezingen worden gehouden en uitwisseling van gegevens met andere leden kan plaats vin den. Ook excursies worden georganiseerd. Het bestuur der afdeling Zeeland wordt gevormd door Mr. F.G.A. Huber, (voorzitter), Goes. J.L. Braber, (vice-voorzitterDreischor, C.M. Bierens, (penningmeester), s-Heer-Arendskerke Mei.. H.A. Gijsbertsen, (lid), Middelburg. Het secretariaat van de afdeling Zeeland is gevestigd bij de heer C.P. Zxiijdweg, Nooralangeweg l'f, Kats, tel. 01109 - 22^. De afdeling Zeeland, in 19&7 opgericht met 2k leden, heeft thans een ledental van ruim 100. Het werkgebied der afdeling omvat de provincie Zeeland plus het eiland Goeree-Overflakkee

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 18