OUDHEIDKUNDIGE KRING "DE VIER AMBACHTEN" TE HULST. De vereniging is opgericht op 22 maart in het jaar 1928 en stelt zich ten doel a. het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschie denis, de volkskunde, de taalkunde en de oudheden, voorna melijk van Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen en meer bepaald van de Stad en het Land van Hulst; b. de nog aanwezige historische natuur- en kuituurmonumenten zoveel mogelijk te behouden en herstellen. De vereniging beschikt over een oudheidkamer, ïfaarin o.a. een uitgebreide verzameling klederdrachten en daarbij behorende sieraden is ondergebracht, alsmede over een uitgebreide en kostbare bibliotheek en een verzameling van kaarten en 'histo rieprenten De vereniging stelt zich ook ten doel het uitgeven van ge schiedenisboeken, annalen en verslagen. Sedert de oprichting zijn een 20-tal jaarboeken uitgegeven en bijna 100 artikelen gepubliceerd Met 15 verenigingen en historische instituten wordt .een regel matige ruildienst onderhouden. In ieder winterseizoen worden in verschillende plaatsen in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen lezingen gehouden. In totaal werden sedert 1928 9^ lezingen gehouden. Ieder jaar wordt een dagexcursie georganiseerd naar histori sche monumenten, zoals kastelen, kerken, enz. en naar musea en bijzondere tentoonstellingen. De deelname aan deze excur sies varieerde van 50 tot 100 deelnemers. Vaak wordt een halvedag excursie gehouden. Leden van de vereniging hebben daadwerkelijk meegewerkt bij opgravingen, terwijl bij restauratiewerken adviezen werden verleend In binnen- en buitenlandse bladen en periodieken werden arti kelen over de regionale geschiedenis gepubliceerd. De ten dienste van de leden staande bibliotheek wordt over het algemeen weinig geraadpleegd. In tegenstelling hiermee staan de vele verzoeken om inlichtingen over de geschiedenis van de regio en andere. Het bestuur onderhoudt hierdoor een leerzame korrespondentie Regelmatig worden door leden van de vereniging lezingen ver zorgd in binnen- en buitenland. 7-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 19