5 - de factoren op een rijtje zetten; dit zijn dans de industrie, de grote zowel als de kleine. Vlak na 4T kon men nog niet vermoeden, dat de grootindustrie ook naar Walcheren zou oprukken. Een consentratie van indu strieën is, wat betreft landschapssehoon, te verkiezen boven gespreide industrie, hoewel een goede situering in het landschap uiterst'moeilijk blijft. Het be-en om- planten ervan is zeer belangrijk, omdat een goede hout opstand de voordelen geeft van gasabsorptiestofvangst, geluiddempend vermogen, windschutting en niet te vergeten het psychologisch aspect. 2de stads-en dorpsuitbreidingen, een zeer gevaarlijk object. Een voorbeeld van slecht verantwoorde stadsuit breiding is het gezicht op Middelburg, vanuit Hoogelan de, waarbij het silhouet van de stad wordt onderbroken door een groot flatgebouw, waar de lange Jan bovenuit prikt-, maar waarachter de Abdijtorentjes verborgen zijn. Spreker vraagt zich af, of de moderne mens geen gevoel voor schoonheid meer heeft, en. waaromgeen deskundigen worden aangetrokken, die oog hebben voor het streekei gene 3. het toerisme. Dit is een keiharde business geworden- en ook hierin schuilt gevaar voor het landschap. Er zal en kan hierin veel 'geordend moeten worden. Tenten-en ca ravankampen zouden tegen een doeltreffende b'eplanting moeten worden gesitueerd en er moeten bepalingen' gehan teerd woi^den, die landschapsver-storing onmogelijk maken. 4Nieuwe wegaanleg. De Nederlandse wegaanlegger heeft geen overdreven gevoel voor behoud van plaatselijk schoon en daarom is "Samenwerking mét een landschaps'deskundige die ook gevoel heeft voor het streekeigen, beslist nood zakelijk. Een rechte weg, aan beide zijden beplant, dwars door het- hart van Walcheren b.v. zou zeer storend werken op het landschap. 3de- agrarische bedrijven. Ogenschijnlijk zijn dit de genen, die het landschap het meest bedreigen. Maar hoe ver gaat hun rationalisatie? En is de boer ook nog ge neigd, wat groeit en bloeit te waarderen, als het "vuul- te" is, en dus geen opbrengst geeft? De vroeger zo rijke flora Ten fauna) van Walcheren heeft zwaar geleden. Zou het niet mogelijk zijn bermen en open plaatsen te laten begroeien met kruiden, als is het dan "vunlte"? Een afgebrande slootkant is wel schoon, maar is hij ook mooi?

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 5