- 8 - Hog iets over Buttinge. In aansluiting op de gegevens verschenen in "De Hete" no. 5S aug. 1972, p.9-10 en.no. 6, nov. 1972, p. -II kan nog het volgende worden toegevoegd. In-aug-sept. 1951 werd-door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek o.l.v. Drs. H. Halbertü- ma de Vliedberg van Buttinge opgegraven. Het archeologisch onderzoek wees uit dat de vlied berg in twee perioden was opgeworpen. Aardewerkscher- ven aangetroffen in de kernhéuvel bewezen dat de'bewo- ning niet vóór de 12e eeuw kan zijn ontstaan. De heu vel uit de tweede periode werd op grond van aardewerk vondsten geplaatst"in de tweede helft van de 12e, of de eerste helft van de 13e eeuw (l) De eerste bewoners van Buttinge kunnen bijgevolg ge plaatst worden ca. 1150, ongeveer honderd jaar vroeger dan de stichting van het kerkdorp in_1249. Volgens Dr. C.Dekker werd Buttinge (Butthinghe, But- tingh) pas na 1270 een zelfstandige parochie (2). In 1249 en 1268 ti"eedt een Hugo sculthetus de But thinghe op alsschout (sculthetus) van de gezamenlij ke heren van Buttinge (3). De rui'ne van de kerk heeft vele tekenaars en koper graveurs geïnspireerd. Een vijftal worden bewaard in de historisch-topografische atlas van het Kon.Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. Zo onder meer een kopergravure uit 1743 door H.Spil man naar een tekening van C.Pronk en een tekening van A. Schouman uit 1751 (4). In de kerkruïne van Buttinge werd in 1948 nog een in teressante vondst gedaan. Men stootte er onder meer op een middeleeuwse beschilderde bakstenen grafkelder. Een foto (h.ll, 5maal 18 br.), genomen door Foto Hen— ning te Middelburg, bevindt zich onder nr. 491h in het archief van het Zeeuwsch Genootschap. Daar worden ook de calques bewaard, vervaardigd door M.J.J. van Beveren (5). De schilderingen bestaan uit een tekst "INRl(A)", een Christusmonogram en kruisenversieringen. De kruisen- versiering is vrij ingewikkeld samengesteld. Het kruis vertoont viermaal de fleur de lis met ver siering er omheen terwijl door het middelpunt een Andrieskruis loopt. Het graf zelf werd opgeruimd in i948. In de grafschilderkunst komen vele"soorten nkele of samengestelde kruisen voor, zoals lelie-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 8