kruisen, Jerusalemkruisen, Andreas-en Griekse kruisen, het Latijns kruis, het Malthezerkruisrozen-of klaver- bladkruisen, zeer dikwijls herkruist, enz. De beschilderde grafkelder uit Buttinge sluit.aan bij de in Middelburg gevonden exemplaren (6) en kan geplaatst worden eind 14e eeuw of zelfs later. Behalve de kerk van Buttinge zijn wel meer verliezen ts noteren op Walcheren. Zo somt Prof. C.A. van Swigchem (7) er een hele reeks op: de torenruïne van Zanddijk bij Veere in 1813de toren en kerkrui'ne van Bcudewijnskerke het kerkhof te Mariekerke, de kerkrui'nes van Poppekerke (1851), van St. Janskerke, (van Ter Buttinge) en van Brigdamme. Daar worden nog andere kerkelijke en burger lijke gebouwen aan toegevoegd. We dienen dus zuinig om te springen met het restant muur in de achtertuin van de heer I.Boone. Drs.W.P.Dezutter Noten: 1.E.Halbertsma, Vliedberg te Buttinge. In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 'Bodemonderzoek, jg. III, 1952, nr. I,p. 15-17- 2.C.Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Assen, 1971j P« 356. 3.0.Dekker, op. cit. p. 419. 4.Zie: W.S. Unger, Catalogus van den Historisch-Topogra- fischen Atlas van het Zeeuwsch Genootschap. Middelburg, 1940, deel II, p. 14-15. 5.Ik dank hier de heer A.M. Dumon Tak, verbonden aan het Zeeuws Museum, die mij ter plaatse zeer behulpzaam was. 6.Zie voor het verspreidingsgebied in Zeeland onze bij drage in Zeeuws Tijdschrift, jg. 21, 1971, nr. 2, p. 54-56. 7. C.A. van Swigchem, 200 jaar monumenten van bouwkunst in Zeeland. Wat verdween en wat behouden bleef voor het heden en voor de toekomst. In: Archief Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen 1969, P- 36-71. 000 ONTVANGEN. Van ons lid dhr. J.CStroo te Vlissingen ontvingen we, benevens 3 vergrotingen voor de tentoo'nstelling, een mooie serie dia's, gemaakt in Veere tijdens de excur- - 9 -

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 9