- 5 - 8. Voor het programma 1973 komen de volgende sug gesties naar voren. Het bestuur zal de mogelijkheden nader onderzoeken. Volksliedjes Westkapelle- Hoogelande- dia's Vlis- singen- Kon. Marine- Mij. Zeeland- varen rond Valcher'en- Kuiperspoortcomplex- tentoonstelling Rijksarchief over Abdij van Middelburg. 9. Voorzitter sluit de vergadering om 19-45 uur. Ma deze huishoudelijke vergadering draait dhr. Cr.F. de Jonge uit Vlissingen een filmpje, opgenomen tijdens een marktdag te Middelburg in 1932. Vanwege de grote kijkdichtheid wordt dit'bijzonder fraaie filmpje twee keer vertoond. Speciale aandacht v/ordt in dit filmpje ge schonken aan de vervoermiddelen uit die tijd. Hierna vertoont Mr. C.J. van Heel uit Middelburg-met een "oeroude" projector een grote serie toverlantaarn plaatjes over Middelburg, opgenomen in het begin van de ze eeuw. 13 mei 1971 s In deze zaal besluiten 47 personen tot het oprichten van een heemkundige kring Walcheren. Een 30-tal niet-aanwezigen hebben te kennen gegeven even eens voor een oprichting te voelen.'Het oprichtings comité, dat optreedt als voorlopig bestuur, zal de sta turen en 't huishoudelijk reglement opstellen en in het najaar een ledenvergadering uitschrijven. De bedoeling is ongeveer een lezing of excursie per kwartaal te organiseren.Dit is tot nu toe flink uit de hand gelopen, wat hier echter positief te waarderen valt). De lezing of excursie zal aan de leden worden be kend gemaakt d.m.v. een eveneens ongeveer drie-maande lijks te verschijnen mededelingenblaadje. Laten we eerst systematisch de aktiviteiten de revue passeren i -De eerste excursie wordt reeds op 24 juni 1971 gehouden, en geldt een bezoek aan het Rijksarchief te Middelburg waarbij we rondgeleid worden door de chartermeesters de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 5