- if - uit op een aantal vrouwenkloosters op Walcheren en in Den Haag en op de begijnen van Middelburg. Tenslotte was de abt heel vaak pauselijk commissaris in geschillen, bijvoorbeeld in 1^58 toen hij door paus Pius II benoemd werd tot conservator van de Franciscaner Minderbroe ders, met het doel hun rechten te beschermen. In 1 if01 werd de abdij door paus Bonifatius IX bevrijd uit de rechtsmacht van de bisschop van Utrecht en de aartsbisschop van Keulen en rechtstreeks geplaatst onder de jurisdictie van de Heilige Stoel. Hiermee was de abdij exempt, dat wil zeggen dat de bisschop van Utrecht geen enkele zeggenschap meer bin nen de abdij had. De abt was bisschop in de abdij. Wereldlijke macht van de abt. Vlak na de moord op graaf Karei de Goede van Vlaanderen in 1127 zag graaf Dirk VI van Holland kans zijn macht in Middel burg te vestigen. Ook hij zag met genoegen dat de invloed van de Vlaamse graaf door de overgang naar de Norbertijnen afge nomen was. Vermoedelijk was hij het die de abdij de grond in de burg van Middelburg schonk, nodig om een nieuwe woning en een kapel te bouwen. De eerste schenking van grondbezit waarover we meer weten dateert van omstreeks 11^6. Toen schonk de aartsdiaken van Luik bezittingen in de omgeving van Leuven aan de abdijTien jaar later deed de abt van deze bezittingen echter afstand ten behoeve van de abdij van Park. In 1162 blijkt de abdij 2 hoeven land nabij Utrecht te be zitten; daar vernemen we later niets meer van. Over Zeeuwse bezittingen in die tijd is vrijwel niets bekend. Het is moge lijk, dat een aantal bezittingen afkomstig was van de abdij van Echternach, die o.a. bezittingen had rond Middelburg, in Domburg, Oostkapelle en Koudekerke, plaatsen waar later de abdij van Middelburg ook bezittingen blijkt te hebben. Vóór 1189 bezat de abdij op Walcheren minstens AOO gemeten land, waaronder 100 gemeten te West-Souburg Later had de abdij uitgestrekte bezittingen op het eiland Walcheren en op Noord-Beveland. Vooral in Domburg en Oostka pelle was het grondbezit rijk. Daar lag ook de belangrijkste uithof Westhove, gekocht van de abdij van Eijnsburg in 1277- Het diende als buitenverblijf van de abt. In Oostkapelle was zoveel ambacht in bezit van de abdij, dat de abt zich am bachtsheer van Oostkapelle kon noemen. Als zodanig had hij

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 24