- 5 - zitting in de Staten van Zeeland. Omdat hij geestelijke was, was hij zelfs het eerste lid van de Zeeuwse Staten. De bezit tingen bij Domburg, Oostkapelle en Aagtekerke waren voor ruw aard Albrecht van Beieren aanleiding om de abt in 1385 tot dijkgraaf van het dijkgraafschap van de Vijf Ambachten te be noemen. Tot de opheffing van de abdij in 157^i werd vrijwel elke abt in deze functie benoemd. De Hollandse graven hebben de abdij altijd beschermd. Voor al Rooms-koning Willem II heeft veel voor de abdij gedaan. In 12^7 stierf Simon van Zandijk, advocaat van de abdij. Willem II verklaarde toen, dat hij en zijn nakomelingen de advocatie van de abdij op zich zullen nemen. Dat wil zeggen dat de Hol landse graven de eerst aangewezen beschermers van de abdij zullen zijn. Toen Floris V het lijk van zijn vader Willem II in West-Friesland terug vond, liet hij het bijzetten in de Middelburgse abdijDe restanten van het graf zijn nog te zien in de Koorkerk. In 1320 kreeg de abt het recht om een kapeilaan van de graaf te benoemen. In 1359 blijkt de abt Petrus Hoec zichzelf tot kapellaan benoemd te hebben. Hij was ook raad van de graaf. Lid van de grafelijke raad waren de meeste abten sinds 1268. De abt en de graaf waren in de eerste helft van de 1*fe eeuw goed bevriend. Geen wonder: de abt was een rijk en machtig man. Hoe machtig de abt was, blijkt in 1310, toen de abdis van Rijnsburg de paus verzocht iemand van buiten het bisdom Utrecht te benoemen om haar geschil met de abt te beslechten, want ze vreesde binnen het Utrechtse diocees niet veilig voor een ge recht te kunnen verschijnen vanwege de grote macht van de abt van Middelburg. Hoe rijk hij was, blijkt bijvoorbeeld in 133^. Toen verzocht de graaf de abt hem geld te lenen "soe ghi meest moghet", zoveel als de abt hem kon lenen. Omstreeks 1350 werd het jaarinkomen van de abdij van Middelburg hoger geschat dan dat van de abdij van St. Paulus te Utrecht of van de abdij van Egmond. En in 1386 werden de inkomsten van de abdij geschat op één zesde deel van de inkomsten van het hele bisdom Utrecht. In 1^17 echter was de abdij zodanig verarmd, dat Jacoba van Beieren vreesde, dat ze te gronde zou gaan. Dat de abdij er weer boven op is gekomen blijkt o.a. uit de geslaagde pogingen van Karei V om zijn neef Maximiliaan van Bourgondië in 1518 tot abt van Middelburg te laten verkiezen. Leuk is tenslotte dat de abt soms dienst deed als archivaris van de graaf. Van 135$ tot 1361 bewaarde hij bijvoorbeeld een

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 25