Na 157^ werd het archief van de abdij in de Provinciale Reken kamer gedeponeerd. Thans berust een restant in het Rijks archief. Na 1800 toen de centrale overheidsbemoeiingen vanuit Den Haag intensiever werden en de taken van de provinciale bestu ren minder, kon het gebeuren dat bepaalde ruimten werden af gestoten door de overheid. Zo was het kantoor van de Rijks politie tussen 1839 en 1900 concertzaal en de Statenzaal deed in die tijd zelfs dienst als gymnastieklokaal. In 1886 was de toestand van de abdijgebouwen zodanig, dat men tot algehele restauratie besloot. Omstreeks 1910 was men hiermee gereed. In mei 19^0 ging het grootste gedeelte van de abdij bij het bombardement van Middelburg in vlammen op. In 19^1 is men begonnen met de wederopbouw van het hele complex. Sinds de restauratie van de kanunnikenwoningen, gereedgekomen in 1972, is het abdijplein weer één van de mooiste pleinen van Europa. C.J.v.H. Medewerking aan deze tentoonstelling verleenden Archivaris van de abdij van Averbode, o. praem. Archivaris van de abdij van Berne, o. praem. Archivaris van de abdij van 't Park, o. praem. Archivaris van de abdij van Tongerlo, o. praem. Rijksarchief te Brugge. Nederlands Historisch Instituut te Rome. drsP.A. Henderikx te Amsterdam, drsP.J. van der Feen te Domburg. Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied te Middelburg. Zeeuws Museum te Middelburg. Gemeentearchief van 's-Gravenhage Rijksarchief in Utrecht. Algemeen rijksarchief te 's-Gravenhage.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 28