- 20 - ling daarvoor doofde al weer spoedig, ook bij onze St. Sebastiaen. Van 1852 tot 1B59 werd nog met de boog en soms ook met de buks gescholen, doch toen was het ook voorgoed voorbij. Intussen was het bestuur van StSebastiaen een andere meer openbare vermakelijkheid gaan voorbereiden, waarmede het zich in het Middelburgse stadsleven ver dienstelijk maaktes de zomerconcerten in de tuin van het schuttershof in een open muziek-"tempel Om ook een overdekte ruimte te bezitten, met to neel voor allerlei doeleinden te gebruiken en te ver huren, werd in 1872 een grote zaal gebouwd, loodrecht op de kleine, het nog bestaande oude'gedeelte van het sclauttershuis met ingang in de toen zo geheten schuttershofstraatDe bouw kostte rond P. 14.00.-. De kwaliteit was er ook naar. Nog voor de aannemer zijn centen kreeg was er een "uitzetting van het dak en van de voormuur" geconstateerd, d.w.z. de muur was door de zwaarte van het dak uit zijn loodstand geraakt. Ilot pannendak bleek te zwaar; een kap van zink verving het. De deskundigen hadden beter gedaan de bouw direct af te keuren, Een goede zestig .jaar later (1984) deed de dan functionerende bouwpolitie het. Sinds dat jaar moch St, Sebastiaen de zaal niet meer verhuren. Intussen had men de bouwkosten kunnen afschrijven, maar vraag niet naar de gevolgen als de zaak eens ingestort zou zijn bij volle bezetting. Toch, tijdens de laatste 'wereld oorlog werd de zaal nog stevig gebruikt. Zelfs de Duitser' zongen er in; "V/ij zijn niet bang"! Zoals ik reeds hiervoor opmerkte was eertijds de toegangspoort "tot den hovein de BeddewijkstraatDie poort was in de loop der tijden echter geheel in ver vallen toestand geraakt. Men timmerde daarom een ver sperring ervoor en verplaatste de toegang naar het in middels ontstane Schuttershofstraatje. Op een oude plattegrond komt dit straatje niet voor; wel het Augus tijnenstraat jc.Men heeft kennelijk, toen het Augustij- nenkloQster was gesloopt, er de naam Schuttershofstraat aan gegeven. Pas in de dertiger jaren van deze eeuw herleefde het Augustijnenstraat jeweliswaar op een an dere plaats, nadat een stuk van de vroeger zo beroemde tuin als bouwgrond verkocht was en bebouwd. Dankzij

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1973 | | pagina 20