GESCHREVEN VOOR TOEN BEWAARD VOOR LATER 18 Archiefdiensten zijn door de overheid ingestelde diensten die ingevolge wettelijke bepalingen speciaal belast zijn met de bewaring en het voor onderzoek toegankelijk maken van de archieven van diezelfde overheid. Daarnaast zijn ze in de praktijk er ook toe overgegaan om steeds meer te gaan verzamelen wat op de historie van de stad en streek betrekking heeft: foto's, prenten, tekeningen en particuliere archieven. Helaas, zo moeten we stellen, valt dit verzamelen niet onder de wettelijke bepalingen. Helaas in die zin, dat er daardoor juist zo ontzettend veel van deze toch wel belangrijke stukken verloren gaat. 'Oude troep' opruimen is een bekende kreet bij de wisseling van funktionarissen binnen vere nigingen of andere instellingen. In de praktijk (bij de beoefening van bijvoorbeeld onderzoek van stad of streek) is d&èr juist een grote behoefte aan om zoveel mogelijk facetten van de historie te kunnen belichten. Uiteindelijk zijn dat toch, naast de overheidsarchieven, de bronnen waar men de gegevens uit kan putten die licht werpen op de sociale, economische en andere toestanden en op het leven in een bepaalde tijd. Met de term particuliere archieven bedoelen we nu niet alleen keurig geordende, soms vele meters stukken van bijvoorbeeld grote instellingen, maar evenzo de bij kleine instellingen soms onbetekenend lijkende stukken. Omdat er nog zo veel onbekendheid is met het bestaan van archiefdiensten - misschien is er hier en daar sprake van drempelvrees - wordt door middel van een kleine tentoonstelling nader ingegaan op het funktioneren van die diensten. Ook de mogelijkheid voor instellingen en particulieren om hun stukken aan archiefdiensten in bewaring te geven komt daar aan de orde. Inbewaring-geven: de naam zegt het al: de spullen worden aan de zorg van een archiefdienst toevertrouwd onder in nader overleg vast te stellen voorwaarden. Het kost niets, de stukken blijven volledig eigendom van de in-bewaring-gever. Vele instellingen en particulieren hebben reeds tot hun genoegen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Mogelijk komt ook U in aanraking met particuliere archieven of heeft U daar bemoeienis mee. Wijst U de verantwoordelijke personen eens op de mogelijkheid van inbewaringgeving. Het kan voordelen hebben ten aanzien van ruimtebesparing. De stukken worden in elk geval brandveilig en ook voor het overige onder zo goed mogelijke omstandig heden bewaard. En wanneer men niet zonder meer wil dat derden kennis nemen van de stukken (in beginsel zijn alle archieven en verzamelingen openbaar, dat wil zeggen: vrijelijk door iedere burger in te zien) dan kan dit bij de inbewaringgeving schriftelijk worden vastge legd. Men moet ernstig rekening houden met het feit dat er al téveel voor onze kennis belangrijke documenten zijn verloren gegaan door brand, zoek raken, waterschade of, erger nog, gewoon via de vuilnisbak. Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot één van de onderstaande archiefdiensten. Zij zullen U graag van dienst zijn. De tentoonstelling, die als titel meekreeg 'Geschreven voor toen, bewaard voor later', zal in geheel Zeeland te zien zijn volgens onderstaand schema. In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan onder meer het bewaren en de restauratie van archieven, het funktioneren van de archiefdiensten en het belang van de archieven voor het historisch onderzoek, het samenstellen van gedenkboeken enz. De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Voor de openingstijden en de plaats van de tentoonstelling volge men de berichten in de pers. TENTOONSTELLINGSSCHEMA 11 november - 2 december 1978 Rijksarchief Middelburg, St. Pieterstraat 38

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 22