AANKONDIGINGEN DAGELIJKS BESTUUR 20 Zoals al hiervoor vermeld is, komen we de eerste keer in 1979 samen op woensdag 24 januari. De heer Jilleba houdt dan een causerie over Het Oude Middelburgse Woonhuis. Met behulp van tekeningen en foto's zal hij een beeld trachten te schetsen van de bouwkundige en bouw kunstige ontwikkeling van de antieke Middelburgse woning. Deze causerie is de vrucht van een verkenning die van kelder tot kap plaatsvond in honderden oude huizen. Daardoor kan uiteraard ook een bloemlezing worden geboden van kunsthisto risch belangrijke architektuuronderdelen, die in de Middelburgse woningen bleven bewaard. Evenals in zijn aan dit onderwerp gewijd boek zal de heer Jilleba trachten aan te tonen, dat het in vele gevallen mogelijk is om onafhankelijk van naspeuringen in historische dokumen- tatie, als archivalia, huisnamen en gevelstenen met beeldende voorstellingen tot een vrij nauwkeurige determinatie van de leeftijd van een zeer bejaard woonhuis te komen. Voorts zal hij onder meer duidelijk proberen te maken, dat in deze dateringstechniek het uit de kapcon structie, sleutelstukken en samengestelde balklagen van moer- en kinderbinten bestaande skelet van de 16e en 17e eeuwse woning een belangrijker rol speelt dan de aan stijlkenmerken zo rijke voorgevel, zoals die zich met zijn meestal veel jonger uiterlijk op een voor een juiste leeftijdstaxatie van het huis bedrieglijke wijze aan de beschouwer vertoont. De heer Jilleba wil na zijn causerie graag met ons over deze zaken discussiëren en vragen be antwoorden en voor de lezers van zijn boek zullen die er mogelijk wel zijn. Naar aanleiding van deze lezing zullen we in april een wandeling door Middelburg maken en een aantal huizen en gebouwen bezoeken om onze kennis te toetsen aan de praktijk. I.v.m. het betreden van enkele privé-huizen is het niet mogelijk om met een groot aantal deelnemers tegelijk te komen. Om aan deze wandeling deel te nemen moet men zich vooraf opgeven, hetgeen mogelijk is op de avond van de lezing. Mocht het aantal deelnemers te groot zijn, dan zal deze wandeling herhaald worden op een volgende zaterdagmorgen. De causerie van de heer Jilleba vindt plaats in het Oude Coffijhuijs (Ned. Koffiehuis) aan de Markt te Middelburg. Aanvang 19.30 uur. Woensdag 28 februari zijn we te gast in het Stadhuis te Middelburg. Om 19.30 uur komen we samen in de Maquettezaal, waar de heer Sijnke, de archivaris van de gemeente Middelburg een inleiding houdt over zijn werk en de archivalia. Tevens wordt dan ook voor ons de film 'Middelburg Monumentenstad' vertoond. De heer Sijnke is bij ons zeker geen onbekende en we kunnen dan ook zeker een boeiende en interessante avond tegemoet zien. Woensdagavond 28 maart komen wij bijeen in De Brasserie aan de Lange Delft te Middel burg. Aanvang 19.30 uur. Notaris Mr. W. van Wouwe zal deze avond een lezing houden over het notariaat met name op Walcheren. Het notariaat en de geschiedenis daarvan in onze omgeving is voor de meesten van ons waarschijnlijk een onbekend terrein. Wij rekenen dan ook weer op een goede belangstelling voor dit interessante onderwerp en hopen velen te ont moeten. Voorzitter Secretaris Penningmeester Sj. Joustra, Vlissingen, tel. 01184-13866 J. Louwerse, Gapinge, tel. 01189-1518 Mevr. C.I.v.Nieuwenhuyzen, M'burg, 01180-25598

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 24