Heem- en oudheidkundige Zeeuwse verenigingen bijeen in Goes BEDOELD VOOR UITWISSELEN ACTIVITEITEN MAANDAG 9 OKTOBER 1978 GOES - Voor het eerst in haar bestaa heeft de federatie van heem- en oudheidkundige verenigingen in Zee land een contactbijeenkomst gehou den. Dit gebeurde zaterdagmiddag in de 'Prins van Oranje' te Goes, waar de verschillende verenigingen die bij de federatie zijn aangesloten, vertegen woordigd waren. Het doel van de bij eenkomst was om op de hoogte te blij ven met de activiteiten van alle ver enigingen. Tijdens de contactmiddag werden vijf korte inleidingen gehouden. Als eerste sprak mevrouw J C. Reitsma-d'Ancona namens de vereniging 'Stad en Lande' van Schouwen-Duiveland over de uit gave van een jaarboek. De vereniging heeft al twee jaarboeken uitgegeven en in november hoopt men een derde op de markt te brengen, onder de titel 'Kro niek van het land van de zeemeermin'. Hierin zal een groot artikel gewijd zijn aan de waternoodsramp van 1953. Het is om van het boek een populair historisch overzicht te maken. In de artikelen wordt de aandacht vooral op de regio gevestigd. Het doel van de vereniging 'Stad en Lande' is het behouden van stedelijke en landelijke schoonheid. Zo spant men zich erg in om de 'Kop van Schouwen' te beschermen. Een tastbaar resultaat dat de vereniging behaald heeft is het behoud van het havenkwar tier in Zierikzee Kleine monumenten De heer H. J. R. Weinreich sprak na mens de werkgroep voor documentatie van kleine monumenten. Deze groep is pas opgericht op initiatief van de heemkundige kring 'De Bevelanden'. De werkgroep houdt zich bezig met het opsporen van kleine monumenten zoals deuren, gevels en pompen. Deze worden vastgelegd op foto en tekening. Wanneer een klein monument ten on der dreigt te gaan ten gevolge van sane ring. heeft de werkgroep niet de macht dit tegen te gaan. Wel wijst men in zul ke gevallen een vereniging die meer in de melk te brokkelen heeft, zoals Mo numentenzorg, op de situatie. De heer W. A. Kooiman, voorzitter van de federatie, sprak over de huizen- documentatie in Middelburg. Hij wees op de-noodzaak een archief van bepaal de huizen aan te leggen. Omdat in de oorlog veel van de bestaande documen tatie verloren is gegaan, is het van het grootste belang nu snel en doeltreffend te werk te gaan. omdat er in Middelburg bijzonder veel gerestaureerd wordt. Re gistreren. en niet het behouden, vindt de heer Kooiman op dit moment het nood zakelijkst. Dialecten Over het Zeeuwse dialectenonderzoek sprak mevrouw E. J. van den Broecke- de Man. Zij is op het ogenblik druk bezig met het maken van een boek genaamd 'Dialect in West-Zeeuwsch-Vlaanderen'. feitelijk een voortzetting van het werk van de overleden schrijfster-van het woordenboek der Zeeuwse dialecten, dr H. Gijssen. Mevrouw Van den Broecke- de Man zei dat het zaak was alles zo snel mogelijk te achterhalen omdat het zuivere dialect aan het verdwijnen is. ,Op 4 november zal haar boek in de bur gerzaal van het stadhuis in Oostburg aangeboden worden aan de commissa ris der koningin in de provincie Zeeland, de heer C. Boertien, De heer M. A. Terwoert was aanwezig namens de heemkundige kring Walche ren. Hij hield een inleiding over het on derzoek naar veldnamen. Hij vertelde dat men probeert namen van vroegere percelen te achterhalen omdat dit van belang is bij familie-onderzoek. Daar naast stelt ook iedere gemeente het op prijs in verband met het verzinnen van nieuwe wijk- en straatnamen. De heer W. A. Kooiman, voorzitter van de federatie, noemde deze eerste con tactmiddag geslaagd, omdat er onder ling veel informatie was uitgewisseld. Bij een volgende bijeenkomst zal men echter proberen meer leden erbij te be trekken. Nu waren voornamelijk be stuursleden vertegenwoordigd.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1979 | | pagina 5