EEN KLEIN MONUMENT Nieuwland is rijk aan herinneringen uit het verleden, dus ook rijk aan kleine monumenten. Eén voorbeeld zullen we U noemen. In de berm van de Molendijk, pre cies in het verlengde van de Oude Rijksweg - Korteweg, bevindt zich nogal opvallend een hardstenen paal met in scriptie. De paal stond vroeger naast de muziek tent. Eenmaal ontdekt, blijkt hij nog behoor lijke afmetingen te heb ben. De tekst van de in scriptie luidt: 'LINIE VAN TOEZIGT'. Navraag bij het Rijksar chief leverde het volgen de op. Men meent dat deze paal geplaatst is in 1818 bij de verkoop van de Heerlijkheid aan Cornelis Serlé, notaris te Middelburg, of bij de grensbepaling van Nieuw- en St. Joosland door het kadaster. Bij verkoop aan de notaris op 4 maart 1818 werden uitgezonderd 'de dijken gelegen ten noorden de voorgeschreven limieten die door de heren verkoper en koper zullen worden afgebakend met gemeen overleg en op die limieten ten koste van de gemelden heer Cornelis Serlé werden gesteld stenen of houten palen, ten einde al het geschil het welk onverhoopt in het vervolg mocht ontstaan voor te komen', enz. Bij deze verkoop ging een groot gedeelte van de vaste goederen voor de ambachtsheer verloren omdat de verkoper, P. Reijnhoudt (een te Nieuwland nog veel voorkomende naam) een groot deel van de dijk van de Middelburgse polder en de dijk van de Waaienburgpolder, voor zover die onder Nieuwland was gelegen, met de daarvoor liggende schorren, in eigendom behield. Het recht van jacht en visserij bleef in z'n geheel aan de ambachtsheer. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen, dat deze paal van bedoelde transactie een stille getuige is. Of deze en andere palen (er stond er ook één aan de Walcherse dijk) er inderdaad toe bijgedragen hebben om 'al het verschil voor te komen' is ons niet bekend. Gezien de degelijkheid van de paal mag dit wel verondersteld worden. Met dank aan dhr. Franken van het Rijksarchief in Zeeland en aan dhr. S. de Vos, Slikkerveer. F.A. Br. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 13