ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING van de HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN, welke wordt gehouden op 1 mei 1984 in Hotel Walcheren te Koudekerke, aanvang: 20.00 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Eventuele mededelingen. 3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering 1983. De notuleh zijn gepubliceerd in De Wete, 12e jaargang, nr. 3, augustus 1983. 4. Ingekomen stukken. 5. Jaarverslagen: a. secretaris; b. penningmeester. c. kaskommissie. 6. Begroting 1984. 7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: mevr. L. Sinke en de heer Fr. Broeksma. Zij stellen zich herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaar (om gezondheidsredenen): voorzitter, de heer Sj. Joustra. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen tot voorzitter: de heer P.W. Sijnke. Aangezien de voorzitter in functie wordt gekozen, treedt de heer Sijnke bij verkiezing tot voorzitter af als gewoon bestuurslid. In zijn plaats moet een ander worden benoemd. Het bestuur zal tijdens de jaarvergadering een kandidaat voorstellen. De leden zijn gerechtigd om namen voor eventuele tegenkandidaten te noemen. Daarvan graag zo spoedig mogelijk bericht bij het bestuur. 8. Bestuursbeleid en bespreking financiële vraagstukken. 9. Wijziging Huishoudelijk Reglement van de Kring. Voorgesteld wordt om dit reglement zodanig te wijzigen, dat het mogelijk wordt om ereleden te benoemen op voordracht van het bestuur.Zie het hierna afgedrukt voorstel. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 15