Ontwerp-wijziging huishoudelijk reglement Heemkundige Kring Walcheren WALCHEREN IN WOORD EN BEELD a. Artikel 2: De leden, als bedoeld in artikel 3 van de Statuten worden onderscheiden in: a. gewone leden; b. ere-leden. b. Artikel 2 van het huidige Huishoudelijke Reglement wordt artikel 3 en wordt gewijzigd als volgt: De leden betalen een jaarlijkse contributie (enz) wordt: De gewone leden betalen een jaarlijkse contributie (enz). Toegevoegd wordt: De ereleden betalen geen contributie. c. Artikel 4 van het Huishoudelijke Reglement wordt: Gewone leden, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Kring, kunnen door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het Bestuur, worden benoemd tot ere-lid. De stemming over zo'n voorstel geschiedt conform het bepaalde bij artikel 6 van het Huishoudelijke Reglement, tenzij de betrokkene(n) bij acclamatie wordt(worden) benoemd. 6. De artikelen 3 t/m 8 van het huidige Huishoudelijke Reglement worden vernummerd als volgt: artikel 3 wordt artikel 5, artikel 4 wordt artikel 6, artikel 5 wordt artikel 7, artikel 6 wordt artikel 8, artikel 7 wordt artikel 9 en artikel 8 wordt artikel 10. De voormalige Middelburgse stadsarchitect Jan de Munck, die leefde van 12 september 1687 tot 24 februari 1768 (hij bereikte dus de zeker voor die tijd respectabele leeftijd van ruim 80 jaar) heeft veel gebouwen tot stand gebracht welke anno 1984 nog volop gebruikt worden. Alleen al in de omgeving van het Molenwater staan achtereenvolgens de Koepoort, zijn vroegere woning,nu protestants-christelijk militair tehuis aan de Zuidsingel, het voormalige ijk- kantoor op de hoek Zuidsingel-St. Jorisstraat (zie tekening) en de Lutherse Kerk, hoek Zuidsingel-Bree. Toevalligerwijze bevindt zich hier ook in de buurt, namelijk aan de gevel van de voormalige ambachtschool, de zonnewijzer welke vroeger de voorgevel van het stadhuis sierde. Ons onderwerp, het voormalig ijkkantoor, is met recht oud van jaren, maar binnenshuis is het jong(modern). Hetzelfde geldt voor de huidige gebruiker van het gebouw, de padvindersgroep Berdenis van Berlekom. De groep is genoemd naar Eduardus Berdenis van Berlekom (11 februari 1863 - 16 novem ber 1932, die in 1919 de militaire dienst met pensioen verliet na onderscheiden 16

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 18