WERKGROEP KLEINE MONUMENTEN Regelmatig vindt U in DE WETE een bijdrage van de heer F.A. Broeksma over 'kleine monumenten'. Wat bedoelt Broeksma daarmee, anders gezegd, wat moeten we verstaan onder het begrip 'Kleine monumenten'? Een definitie van zo'n object geven, is niet eenvoudig. Het zijn in ieder geval objecten die niet op de zgn. monumentenlijst voorkomen, dus niet officieel als een monument worden aangemerkt. De werkgroep 'Kleine Monumenten' van onze zustervereniging, de Heemkun dige Kring De Bevelanden, heeft de door ons bedoelde objecten in een aantal categorieën ingedeeld, zo'n 30-tal. Uit de opsomming van deze categorieën wordt duidelijk om welke objecten het gaat Ik noem er een aantal: boven lichten, bruggen en heulen, gedenkstenen, gevelstenen, klokken (luidklokken, klokketorentjes, klokkestoelen), makelaars, muurankers, pompen, stoephek ken, travailles, uithangborden, vloedmerken, wind- en zonnewijzers. Deze opsomming is verre van compleet. Dat is ook niet de bedoeling. Ik wil U slechts een indruk geven van waar het om gaat. Al enkele jaren heeft onze kring een commissie Kleine monumenten. Het werk van deze commissie kwam echter niet wezenlijk van de grond. De twee com missieleden hadden ieder voor zich te weinig tijd om nu eens intensief aan het werk te gaan en bovendien: twee commissieleden is wel erg weinig om goed te functioneren. Maar er was ook geen tijd om op pad te gaan om andere leden aan te werven. Eind februari jl. is de commissie nieuw leven ingeblazen. We noemen ons echter liever 'Werkgroep'. Die nieuwe groep bestaat nu uit de heren F.A. Broeksma (U wel bekend), G. de Ru uit Middelburg, D. van Nievelt uit Oost— kapelle en Uw secretaris. Wij zoeken leden die bereid zijn om in hun woonplaats na te gaan of er nog kleine monumenten zijn en zo ja welke. Zij krijgen daartoe van ons een lijst waarop bovenbedoelde categorieën vermeld staan en een aantal lijsten waarop de gevonden objecten kunnen worden omschreven. Na de registratie van de objecten gaan we verder aan het werk: de objecten worden gefotografeerd, er worden recente gegevens van verzameld, er wordt waar nodig archiefonderzoek gedaan en tenslotte worden alle verzamelde gegevens klaargemaakt voor publicatie (in De Wete of wellicht in een geeltje). Indien U wilt meewerken, wilt U dat dan, hetzij mondeling (per tele foon), hetzij schriftelijk aan de secretaris mededelen? U wordt dan op korte termijn door één van de leden van de werkgroep nader geïnstrueerd. J. den Hollander. 23

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 25