WETES-W AARDIGHEDEN 11 april 1984 wordt voor onze Kring, maar in het bijzonder voor de Veld- namencommissie, een gedenkwaardige dag. Immers, op die dag wordt - in een bijeenkomst van de Kring in het verenigingsgebouw Middendorp in Zoute- lande, zie de aankondigingen elders in dit nummer - een gedegen stuk werk, waarin 4 jaar arbeid zit, in de vorm van een boekwerk 'De Veldnamen van Biggekerke en Zoutelande', afgerond en aan U, leden gepresenteerd. Een werk waarop de Veldnamencommissie terecht zeer trots mag zijn en waarvoor we haar bijzonder dankbaar mogen zijn. Ik heb het boek alvast vermeld bij de overige uitgave van onze Kring, die zoals U weet genoemd worden op de binnenzijde van de omslag van iedere WETE. Wat die andere uitgave betreft, ze zijn de moeite waard én van enkelen is de voorraad beperkt. Vooral van DE WETE, in het bijzonder van de jaargangen vóór 1981, hebben we maar weinig exemplaren meer. Het is gebleken, dat niet ieder lid bekend is, hoe 'de administratieve afhande ling' van de aanmelding van een nieuw lid in z'n werk gaat. Stel U meldt op het moment dat U dit leest, een nieuw lid aan, dus in het begin van het 2e kwartaal 1984. Dat lid wordt dan als zodanig ingeschreven op 1 april 1984. Hij krijgt dan tegelijk met DE WETE van juni 1984 het nummer van april 1984 toege zonden alsmede een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement acceptgirokaart voor het betalen van de contributie. Wij doen dat omdat/het afzonderlijk verzenden van DE WETE van april 1984 alsmede het verzenden van de statuten etc. ongeveer 2,aan portokosten betaald moet worden, terwijl het verzenden van die WETE met het blad van juni 1984 slechts ongeveer 0,30' per stuk kost. Een belangrijke besparing aan portokosten derhalve, hetgeen gelet op een toename van zo'n 30 leden per kwartaal toch op een behoorlijk bedrag neerkomt. Wilt U als U een lid werft, deze op de hiervoor genoemde regeling wijzen? We zijn hem dan niet vergeten. Dat laatste is in het nabije verleden één keer voorgekomen. Het was mijn schuld. Ik bied daarvoor op deze plaats gaarne m'n excuus aan en beloof beterschap. Dit kwartaal is om nog zeker één andere reden belangrijk voor onze Kring. Voorzitter Joustra heeft om gezondheidsredenen gemeend zijn functie te moeten neerleggen. We zijn daar als bestuursleden verre van gelukkig mee. We hebben hem leren kennen als een beminnelijk mens, een harde werker voor onze Kring, een man die ons wist te stimuleren en naar buiten toe de Kring een 'gezicht' wist (weet) te geven. Gelukkig blijft hij in enkele commissies aan het werk van de Kring meewerken. Bovendien kunnen we altijd bij hem om advies aankloppen. Ik meen namens de redactie van DE WETE te spreken als ik hem op deze plaats hartelijk dank voor het vele, dat de heer Joustra voor de Kring én DE WETE gedaan heeft. In deze WETE een veelheid van onderwerpen. Verheugend is het, dat verscheidene leden het resultaat van een door hen ingesteld onderzoek in DE WETE willen publiceren. Het is de moeite waard om zulks eens te vermelden. Wellicht zijn er meerderen onder U die daarop willen inhaken. Wij houden ons aanbevolen! Dat U deze WETE met veel interesse en genoegen zult lezen, meen ik nauwelijks te mogen betwijfelen. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1984 | | pagina 3