ALGEMENE LEDENVERGADERING zelfde huis diende zich op 17 maart 1905 de komst van een baby aan, de laatste boreling welke ooit op Poppekerke het levenslicht aanschouwde, ene Maria Pieternella de Lange, welke later mijn levensgezellin mocht worden en dit nog steeds is. Na de inundatie heeft 'Landbouwherstel' de vliedberg helemaal geslecht en is er bovengronds niets meer dat aan het vroegere kerspel doet herinneren. Mogelijk houdt de aarde nog des te meer verborgen. Westkapelle, 6 maart 1986 P. Lievense Het bestuur van de Heemkundige Kring Walcheren nodigt hiermee de leden van de Kring uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op woensdag 7 mei 1986 in Hotel Walcheren te Koude- kerke. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening 2. Eventuele mededelingen 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 1985 Deze zijn gepubliceerd in De Wete nr 3 van juli 1985 4. Ingekomen stukken 5. Jaarverslagen van: a. de secretaris b. de penningmeester 5a. Verslag kascommissie 6. Begroting 1986 7. Beleid bestuur 8. Verkiezing bestuursleden Aftredend en herkiesbaar: mevrouw P.A. Jasperse-Hoogerheide en de heren M.P. de Ridder en L.D. de Vlieger Het bestuur stelt voor de betrokkenen te herbenoemen. De leden zijn (uiteraard) gerechtigd om tegenkandidaten te stellen. 9. Rondvraag 10. Sluiting 15

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 17