AANKONDIGINGEN Woensdag 16 april 1986 De lezing die prof.dr. C. Dekker op deze dag houdt, is de eerste aktiviteit die we samen met onze zustervereniging de Heemkundige Kring 'De Bevelanden' hebben georganiseerd. In De Wete van januari j.l. vermeldden we het reeds: 'Huibert Jacobus Budding en zijn Zeeuwse gemeenten' is het onderwerp van deze avond. Een bijzondere avond wordt het. Immers ten overstaan van een aantal promi nente genodigden zullen we het eerste exemplaar van deze in boekvorm verschijnende lezing aan de Commissaris der Koningin in Zeeland aanbieden. De bijeenkomst wordt gehouden in de Hervormde Kerk te Biggekerke en begint om 20.00 uur precies. Woensdag 7 mei 1986 Onze jaarvergadering wordt gehouden op 7 mei a.s. in Hotel Walcheren in Koudekerke. Aanvang 20.00 uur. De agenda voor deze vergadering, alsmede het Financieel Verslag 1985 en de Begroting 1986 treft U elders in dit blad aan. Nh de jaarvergadering hoopt de Werkgroep Van Wallenburg het eerste resultaat van haar werkzaamheden - het ordenen en toegankelijk maken van de omvangrijke kranteknipselverzameling van wijlen de heer L. van Wallen burg - te presenteren. Indien er daarna nog tijd over is, wil de heer P. Boone ons via een aantal dia's meenemen met een trip over Walcheren, waarbij we vele markante en prachtige punten van ons eiland zullen aandoen. Het is de moeite van het komen waard! Zaterdag 10 mei 1986 Als U weet, dat donderdag 8 mei Hemelvaartsdag is, dan weet U ook dat we op zaterdag 10 mei daarop volgend in de vroege morgen weer gaan wandelen door het Waterwingebied Oranjezon. Onder deskundige leiding van onze vaste gidsen, de heren Smulders en Joosse, kijken we naar de prachtige planten en bloemen in dit gebied en luisteren we naar de vele verschillende vogels die daar 'wonen'. Voor wie mee wil, is het vroeg dag, want we starten bij de parkeerplaats Oranjezon om 6.00 uur precies. Denkt U om het parkeergeld? Woensdag 18 juni 1986 Weet U, waarde lezer, wat de P.Z.E.M. is? U zult deze vraag ongetwijfeld bevestigend beantwoorden. Maar weet U ook, wat de P.Z.E.M. allemaal (voor U) kan doen? Het antwoord op deze vraag zal in vele gevallen, zo niet onjuist dan toch op z'n minst onbevredigend en onvol ledig zijn. Daarin willen we dan graag verandering brengen. De afdeling Voorlichting van onze Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij helpt ons daar gaarne mee. Vandaar dat we U hartelijk uitnodigen om aanwezig te zijn op een bijeenkomst van onze kring in het nieuwe hoofd kantoor van de P.Z.E.M. aan de Poelendaelesingel 10 te Middelburg op woensdag 18 juni a.s., aanvang 20.00 uur. 32

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1986 | | pagina 34