getrouwd met Maria Jacoba Henriette Landsheer (2 september 1823 - 27 juli 1870 op Der Boede). Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren (zoon en dochter). De zoon Willem Hendrik de Bruijn, heer van Melis- en Mariekerke, is op 7 april 1853 geboren te Middelburg, is burgemeester geweest van Koude- kerke (1892-1901), woonde op Der Boede en daarna van Rheden. Hij was gehuwd met Jkvr. Susanna Maria Cornelia Sise, geboren te Utrecht, op 3 augustus 1856 (later komen we als commissaris N.V. 'Gezamenlijke Buskruidmakers' tegen: Jhr.Mr. W. Sise). Een nazaat van de familie De Bruijn, mevrouw A.C. de Bruijn van Melis- en Mariekerke, heeft tot 1970 gewoond op het hof Poppendamme. In december 1846 wordt een nieuwe akte opgemaakt waarbij de kruitmolen onder Arnemuiden opgenomen wordt in de firma. De eigenaars van molen Nr. 9 worden vertegenwoordigd door Mr. J.P. Noiret de Bruijn. Hoewel we het nergens tegenkomen, veronderstellen we dat we hier te maken hebben met een zoon (of kleinzoon) uit het eerste huwelijk van J.C. de Bruijn met S.S.M. Verwout Noiret en dat deze de naam Noiret toegevoegd heeft aan zijn eigen naam. Om in de firma deel te kunnen nemen, moest de molen Nr. 9 gesloopt worden; er waren teveel molens, ook toen al sanering van een bedrijfstak. Daartoe richt Abraham van Eenennaam, uit naam van mevrouw S.W.E. Boesses, wed. J.C. de Bruijn, particulier, zich tot de gemeenteraad van Kleverskerke (17 augustus 1846) met de mededeling dat men van plan is de kruitmolen af te breken en 'de zelve fabriek te doen verwisselen voor eene boerenwoning' (gewone bouw manswoning). De gemeente geeft toestemming tot sloop en de eigenaars kunnen deelnemen in de firma. Zij moeten daartoe 23.000,storten, daar het kapitaal der andere participanten geschat wordt op dat bedrag. De firmanaam wordt met ingang van 1 januari 1847 gewijzigd in 'De Gezamenlijke Buskruidmakers van Noord-Holland, Utrecht en Zeeland'. Uiteindelijk is hieruit ontstaan de N.V. Nederlandsche Springstoffenfabrieken (1922), thans genaamd 'Muiden Chemie'. De Wilhelminapolder is nog lang in eigendom gebleven van de familie De Bruijn, maar in 1895 verkoopt de heer W.H. de Bruijn van Melis- en Mariekerke, dan burgemeester van Koudekerke, de polder aan Jacobus Franse te Kleverskerke. Thans herinnert alleen de naam van de boerderij en minicamping er nog aan dat hier eens een kruitmolen heeft gestaan. Geraadpleegde bronnen Archief voormalige gemeente Kleverskerke Gemeente-archief Arnemuiden nrs. 1747, 1748, 1757, 1766, 1799 Geraadpleegde literatuur G. de Bruin 'Buscruytmaeckers', Amsterdam 1952 P.K. D(ommisse), Gevonden steenwerken' in Vlissingse Courant, jg. 43, nr. 130, 5 juni 1905. P.K. Dommisse 'Register van merkwaardige panden binnen Vlissingen', Vlissingen 1909. 'Encyclopedie van Zeeland', Middelburg 1982-1984 R.J. Forbes, Mensenwerk I, Amsterdam 1959 Zacharias Paspoort 'Beschrijving van Zeeland', Middelburg 1820 F. Polderdijk en A. Buys 'Geschiedenis van den Oranjepolder en van den 17

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 19