NIEUWE ZEEUWSE STUDIE voormaligen Nieuwen Oranjepolder met de omgeving in de gemeente Arne- muiden', 1942. J.Th.H. Verhees-van Meer 'De Zeeuwse Kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702-1713', Middelburg, 1986. F. Vermeulen, 'De laatste kruitmolen van Middelburg' in 'Het geïllustreerd Gemeenteblad', 1927 H.P. Winkelman, 'Plaatsbeschrijving van Vlissingen', Vlissingen, 19722. E. van Wijk, 'Molens in Middelburg', Alphen aan den Rijn, 1985 (hierin ook bronnen wat betreft Middelburg). Verder dank ik mevrouw M.A. Dornseiffen - de Bruijn van Melis- en Mariekerke voor de inlichtingen betreffende haar familie en de heer drs. C.H. J. Peters, gemeentearchivaris, voor de hulp wat betreft de kruitmolens in Vlissingen. De Werkgroep Historie en Archeologie van het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft al weer heel wat jaren geleden besloten moeilijk vindbare en niet meer in druk verkrijgbare belangrijke historische studies over Zeeuwse onderwerpen opnieuw uit te geven. Zo verschenen in de reeks 'Zeeuwse Studiën' achtereenvolgens: J. Th. de Smidt en M.P. de Bruin, Beeldend recht. Tekeningen bij strafvonnissen uit Zierikzee (XVIe - XVIIIe eeuw) (1965), J.H. Kluiver, Zeeuwse reacties op de Acte van Seclusie (1980), H. Obreen, De bedijking de Hincline op Zuid-Beveland (1263-1269). Bijdrage tot de kennis van het 13e eeuwse dijkrecht (1982). Als vierde in deze reeks komt eind april uit de studie 'Burg en kerspel in Wal cheren' van de beroemde historicus prof. dr. Johan Huizinga. Oorspronkelijk verschenen in de 'Mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschap pen, afdeeling letterkunde, deel 80, serie B, No. 2' in 1935 werd zij later opge nomen in deel 1 van Huizinga's Verzamelde Werken (1948). Huizinga had, zoals U weet, door zijn huwelijk met Mary Schorer ook Zeeuw se connecties. Hij schreef 'Burg en kerspel' reeds meer dan een halve eeuw geleden. Sedertdien zijn diverse artikelen en boeken verschenen die tevens op deze materie ingaan. Toch meent het bestuur van de Werkgroep dat Huizinga's studie over de toestand van Walcheren vóór de dertiende eeuw nog altijd belangwekkend is. Vandaar deze heruitgave. J. Huizinga, Burg en kerspel in Walcheren (Zeeuws Studiën 4), bij voorin tekening 12,50 (girorek. nr. 3719924 t.n.v. Werkgroep Historie en Archeo logie, p/a Vroonlandseweg 3b, 4421 GJ Kapelle), na verschijnen 15,00 (in clusief verzendkosten). P.S. 18

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 20