DR VERSCHIJNING VAN WALACRIA (2) DOORENSLUST 'Walacria, gebundelde documentaires uit een streek'. Zo wordt de uitgave van het tweede deel van dit Walcherse jaarboek aangekondigd. Wie de geschie denis kent en de kroniek van Walcheren een goed hart toedraagt, zal verheugd zijn met de verschijning ervan medio april. Het eerste nummer van Walacria, dat door onze Heemkundige Kring in 1987 is uitgegeven was een themanum mer waarin landschap en landschappelijke aspecten van Walcheren zijn be licht. Voor dit tweede nummer heeft de redactiecommissie voor een bredere opzet gekozen. Het resultaat is een boeiende verzameling uiteenlopende artike len die slechts gemeen hebben dat het onderwerp met Walcheren verbonden is. Het openingsartikel van Dr. P.A. Henderikx verhaalt een stuk middeleeuwse Walcherse geschiedenis naar aanleiding van de achthonderdste verjaardag van de Stichtingsoorkonde van Hoogelande. Dr. ir. W.G. Beeftink schrijft over de veranderingen van de zeespiegel en de gevolgen die deze voor Walcheren had den en zullen hebben. Ir. J.A. Trimpe Burger behandelt de 'burg' nederzet tingen. A. Teunis annoteert autobiografisch het Vlissingen van de jaren twin tig. Drs. B. Altena heeft de geschiedenis van het Christelijk Werkliedenver bond patrimonium tot onderwerp van zijn artikel. De Domburgse kunste naarskolonie rondom Toorop wordt beschreven door Fransisca van Vloten. Doeke Roos gaat in op de geschiedenis van het loodswezen op de Wester- schelde en via zijn dagboekaantekeningen komt A.J.H. baron van Lynden tot een tijdsvergelijkende inventarisatie van de vogels op het landgoed Ter Hooge. Deze uitgave is gerealiseerd door de stichting N.R.I. Walacria 2 ziet er aan trekkelijk uit met een kleuromslag waarop een band met een kaartfragment van Walcheren de herinnering aan het eerste deel betekent. Een foto van de ka pel van Hoogelande verwijst naar het openingsartikel en is tevens een homma ge aan dit jubileumjaar. Onder de illustraties zijn een aantal nooit eerder gepu bliceerde afbeeldingen. Het boek is in de boekhandel te koop voor 28,50. Het kan ook besteld worden door overmaking van dit bedrag op giromummer 5652027 t.n.v. Stichting NRI. De NRI zorgt er dan voor dat U een exemplaar thuisbezorgd krijgt. Door G. de Ru 'Het kleine, maar liefelijk buitenverblijf te Oost-Souburg', zoals Nagtglas, een bekend geschiedschrijver uit Middelburg, het noemde, heeft ongeveer op de plaats gestaan waar enkele maanden geleden de Julianaschool aan de Pas poortstraat is afgebroken. Abusievelijk vernoemde het toenmalige gemeente bestuur van Souburg later één van de straten op het grondgebied van dit buiten: Doornluststraat. Deze naam houdt bovendien een tegenstrijdigheid in. Eén van de vroegere bezitters van dit lustoord was Gerrit Verdooren, een vice- admiraal en die vernoemde het verblijf naar zichzelf. Verdooren streed onder Schout bij nacht Zoutman tegen de Engelsen op de Doggersbank in 1781 en 35

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 37