AANKONDIGINGEN EN MEDEDELINGEN JAARVERGADERING 1989 Zoals reeds in De Wete van januari 1989 werd vermeld, zal de jaarvergadering 1989 worden gehouden op woensdag 26 april 1989, aanvang 20.00 uur, in Hold Walcheren le Koudckerke. Hieronder volgt de agenda: 1Opening door de voorzitter 2. Eventuele mededelingen 3. Notulen van de ledenvergadering van 27 april 1988 (zie De Wete van juli 1988). 4. Ingekomen stukken 5. Jaarverslagen van: a. De secretaris b. De penningmeester 6. Verslag kascommissie 7. Begroting 1989 8. Beleid bestuur 9. Verkiezing bestuursleden: aftredend en herkiesbaar zijn: mevr. M.H. Rauwe en J. den Hollander. Het bestuur stelt voor de aftredende bestuursleden opnieuw te benoemen. 10. Rondvraag 11Sluiting N.B.: Uiteraard kunnen met betrekking tot punt 9 door de leden andere bestuurs- kandidaten naar voren worden gebracht. Indien U nu reeds een vraag voor de 'rondvraag' hebt, wilt U deze dan alvast aan de secretaris meedelen? Het bestuur kan er zich dan op voorbereiden. Zaterdag 6 mei 1989: Ook dit jaar weer de traditionele ochtendwandeling door het prachtige Water wingebied 'Oranjezon'. Dit keer onder leiding van de heren R. Struijk, voor zitter van de Kon. Natuurhistorische Vereniging en A. Willeboordse. Niet alleen zal het vogelkoor beluisterd worden, ook zullen we met de neus op alles wat groeit en (mogelijk) bloeit gedrukt worden. Vertrek om 8 uur vanaf het parkeerterrein Oranjezon. Denkt U ook om het parkeergeld? (in 1988 bedroeg dit ƒ2, Zaterdag 27 mei 1989 Die dag zal er een excursie 'Een dagje Walcheren' gehouden worden voor leden die buiten de provincie wonen. Omdat er nog plaats is in de bus, kunt U, 40

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1989 | | pagina 42