nederzettingen (zie de opmerkingen over de Domburgse muntjes en een enkele op merking aan het eind van deze bijdrage). Meer overeenkomsten De kammen uit Ribe en Oost-Souburg ver tonen zoveel overeenkomsten (zie foto's) dat toeval uitgesloten lijkt. Wat opvalt als De versieringen op de in Ribe gevonden spel- schijfjes (links) komen overeen met die op de in Oost-Souburg gevonden spinschijfjes je de versiering op andere (benen) voor werpen bekijkt, is dat bijvoorbeeld de spel- schijfjes uit Ribe veel overeenkomst verto nen met de spinschijfjes uit Oost-Souburg. Hetzelfde geldt voor de glazen kralen. De manier waarop de kralen zijn vervaardigd doet net zo goed denken aan eenzelfde oorsprong. Het was - net als het vervaardi gen van kammen - een ingewikkeld werk je, waarvoor je een goed vakman moest zijn. In Ribe werden kralen gemaakt, net als in andere plaatsen. Ook hier kan weer van worden gezegd dat er op zijn minst contacten moeten zijn geweest met die centra, of via rondtrekkende handwerkslie den, of door ruil of koop. Die rondtrekkende handwerkslieden lijken de beste papieren te hebben, gelet op de vondsten van halffa brikaten in Oost-Souburg. Het lijkt erop alsof die rondtrekkende handwerkslieden de handelsstromen volgden en ter plekke met meegebrachte materialen hun produk- ten vervaardigden, misschien op vraag. Ze zullen ongetwijfeld enkele voorbeelden van hun vakmanschap bij zich hebben gehad, al dan niet voor de verkoop bestemd. Na verloop van tijd - als er geen vraag meer was - zullen ze zijn doorgetrokken naar andere handelscentra. Handelsoorlog in het klein? Was de handel over Walcheren verdeeld? Dat kan natuurlijk, maar daarover is niets bekend. Het is niet onmogelijk dat de han del in een zich ontwikkelend gebied in eer ste instantie nog verspreid ligt en zich pas later concentreert in één centrum, al was het alleen maar omdat één plaats machtig genoeg kon worden om de andere de keel dicht te knijpen. Brugge en Middelburg vormen in recenter tijd daar een fraai voor beeld van. Er moet niet vergeten worden dat Walcheren zich eind elfde, begin twaalfde eeuw in een soort burgeroorlog bevond. Abt Thiofried van Echternach kwam speciaal uit die plaats naar Middelburg om vrede te stichten. Ongetwijfeld zullen de ruzies en vetes te maken hebben gehad met machtsverhoudingen, gebaseerd op geld (bezit) en dat verkreeg je uit handel. Een handelsoorlog in het klein? Wie weet... Metaal Nog een opmerking over metalen voorwer pen. In Oost-Souburg is een loden gewicht je gevonden, rond van vorm. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat in Oost-Souburg geen metaal werd gesmolten. In Ribe daar-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 20