entegen wel. Ook daar zijn loden gewichten gevonden, met een ronde vorm. Tamelijk recent (1989) werd op het strand voor West- hove, ter plekke van de oude nederzetting Domburg, een zilveren naaigarnituur gevon den dat goed te vergelijken is met voorbeel den uit andere handelsnederzettingen. Ter aanvulling op het artikel van toenmalig provinciaal archeoloog Van Heeringen kan een mantelspeld dienen die in Haithabu in zuidelijk Denemarken is gevonden. Ook dit betreft een naald met een holle, bolvormi ge kop, van gedreven zilver. Opnieuw een voorbeeld van een duidelijke relatie tussen Westeuropese handelsnederzettingen in de vroege Middeleeuwen. Zo zijn er meer vergelijkingen te trekken, eigenlijk tussen vrijwel alle produkten die tussen de verschillende handelsnederzet tingen werden uitgewisseld. Ze wortelen in dezelfde traditie. Conclusie Kijkend naar de dateringen van de vondsten uit Ribe en andere handelssteden en die uit Walcheren, moet je tot de conclusie ko men dat er op enigerlei wijze sprake was van handelsverkeer tussen die plaatsen, ondanks aanvallen en plunderingen door vikingen. Het verlies van enkele handels nederzettingen uit de keten, zoals Dorestad en Domburg, werd tamelijk snel gevolgd door de opkomst van andere nederzettin gen, zoals Middelburg dat in de tiende eeuw al een haven werd genoemd. Dit lijkt toch aan te geven dat de handel doorgang vond tijdens die turbulente periode. Mis schien gebeurde dit in de vorm van rond trekkende handwerkslieden, zoals geop perd, maar het kan ook of mede op basis van ruil, losgeld, schatting enzovoorts zijn gebeurd. Rond de tiende eeuw werd geld steeds meer het betaalmiddel in het inter nationale handelsverkeer, maar er zullen nog zeker transacties in natura hebben plaatsgevonden: "Doet u mij maar wol van vijf schapen voor tien kammen." Zoiets... Alhoewel ik niet weet wie er dan het beste uit deze ruil zou komen... Robbert Jan Swiers Met dank aan Bas Oele en Eric Spijkerboer. Literatuur: - H. Eisner, 'Wikinger Museum Haithabu: Schaufenster einer friihen Stadt,' Schleswig 1989, 2e druk 1994. - R.M. van Heeringen, Een zilveren toiletgar nituur uit de Vikingtijd van het strand van Domburg, in: 'Walacria' 3, pp. 51-61,1990. - R.M. van Heeringen, M.P. de Bruin, 'Karo lingische burchten in Zeeland, Geplaatst in de Zeeuwse geschiedenis,' Prov. Zeeland, 1993. - R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx, A. Mars, 'Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland,' Goes/Amersfoort 1995. - H.A. Heidinga, A.A.A. Verhoeven, Handel en wandel in de Vroege Middeleeuwen, in: 'Rotterdam Papers VII, A contribution to medieval archaeology,' Rotterdam 1992. - P.H. Henderikx, 'Walcheren van de 6e tot de 12e eeuw, Nederzettingsgeschiedenis in fragmen ten,' overdruk uit archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1993. - S. Jensen, 'The Vikings of Ribe,' Ribe 1991. - R.J. Swiers, Domburgse muntjes, in: 'De Wete' 1995/4. - J.A. Trimpe Burger, 'Een oudheidkundig onderzoek in de Abdij te Middelburg in 1961, Berichten van de rijksdienst voor het oudheid kundig bodemonderzoek,' overdruk uit jaar gang 14,1964.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 21