*4 N s, Hi I en co Qi Niets uit deze uitgave mag worden overgeno men zonder toestem ming van de redactie commissie. Mocht u rechten hebben op in deze Wete gebruik te illustraties, dan ver zoeken wij u contact op te nemen met de redac tie. Redactie M.J. van den Driest-Louwerse M.J. Evenhuis L.M. Hollestelle P.J. Minderhoud L. Sinke-Boone Kopij Lidmaatschap Ledenadministratie voor de volgende Wete s.v.p. inzenden vóór 15 augustus 1997 aan L.M. Hollestelle, Herberdsland 24, 4337 CM Middelburg, tel. 0118-614222 (na 20.00 uur) inclusief abonnement 17,50 per jaar C.M. Dekker, Singel 296, 4381 VM Vlissingen, tel. 0118-413530 Dagelijks Bestuur Overige bestuursleden H.J. Vader (voorzitter), Koolesweg 6, 4373 RD Biggekerke, tel. 0118-551901 W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaresse), Toorenvliedtwegje 4, 4335 HE Middelburg, tel. 0118-629449 C.M. Dekker (penningmeester), Singel 296, 4381 VM Vlissingen, tel. 0118-413530 Giro 2405163 t.n.v. de Penningmeester van de Heemkundige Kring Walcheren L. Jobse-Schreyenberg A.P. de Klerk K. Leeftink T. Polderman K.v.K. nummer 21.154 Verschijnt aan het begin van elk kwartaal. ISSN 0166-2325

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 2