kieskeurig waren. Hier volgen de andere uitdrukkingen: Z'is overgegae. Ze is over haar tijd van leven heengegaan. Z'is over de schreef gegae. Ze is de doodsgrens gepasseerd. Z'is ontbonde. Ik denk dat we hier niet gelijk aan het tot bederf vervallen van een lijk moeten den ken, maar meer aan het leven dat beëin digd is. Iets ontbinden betekent beëindi gen. Z'eit laete zitte. Ze heeft het (leven) opgegeven. D'r mond is gestopt; z'is ni de zwiegers; d'r toenge za nie mi lank 'ange. In de laatste drie uitdrukkingen wordt ver woord dat ze geen klanken meer kan voortbrengen. D'r klosje is afgewonde. De lengte van het leven wordt hier verge leken met een klosje garen. Bij de een zit er wat meer garen op dan bij de ander. Ie 'eit z'n eige tekort gedae. De betekenis hiervan is dat iemand zich zelf van het leven heeft beroofd. Een tekortdoening is een handelwijze waarbij men iemand te kort doet. In dit geval doet de persoon zichzelf te kort. 'k'E vanaevend de wete gekrege dat nom Wannes ook uut de tied is. De vertaling hiervan is: Ik heb vanavond (mondeling) bericht gekregen dat oom Johannes overleden is. De wete doe of kriege is mondeling kennisgeven of -nemen van een overlijden. Tot omstreeks 1940 was dit gebruik in stad en dorp nog algemeen gangbaar. Moe jie z'n uutgank ook bieweune? Moet jij ook naar zijn begrafenis? Het woord uutgank (uitgang) in de betekenis van begrafenis komt in het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten niet voor. In de bijbel (vertaling Nederlands Bijbelge nootschap) komt het woord uitgang twee maal voor. In Psalm 121 vers 8 staat: "De Here zal uw uitgang en uw ingang bewa ren van nu aan tot in eeuwigheid." Lukas 9 vers 31 vermeldt: "Dezen (Mozes en Elia), in heerlijkheid verschenen, spraken over Zijn (Jezus) uitgang, die Hij (Jezus) te Jeruzalem zou volbrengen." In Psalm 121 vers 8 staan twee woorden die met uit gaan en ingaan vertaald kunnen worden. Het zijn infinitieven van de werkwoorden (uit)trekken, uitgaan en komen. De Eeuwi ge zal uw gaan en komen bewaren, c.q. draagt er zorg voor. Veel klassieke com mentaren interpreteren de uitgang in Lukas 9 vers 31 in het kader van de dood van Jezus. Het Walcherse woord uutgank heeft naar mijn mening stellig met deze voorbeelden uit de bijbel te maken. Frans van den Driest Geraadpleegde bron: - Woordenboek der Zeeuwse Dialecten.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 35