(Nog meer) reacties Een andere Johannes Agelink van Renter- gem, lid der firma Agelink van Rentergem Co., eveneens "in ijzer, slijpstenen etc.," bleef op Bogardstraat D 41 gevestigd. Omstreeks 1895 verhuisde hij naar Markt I 9 en twee jaar later naar de Lange Noord straat L 125. Hij had een bergplaats aan de Schoorsteenvegerssingel Q 75a. Deze bergplaats werd rond 1902 opgewaar deerd tot een magazijn. J.L. van Renter gem verhuisde omstreeks 1900 naar de Herengracht M 43b. Een tiental jaren later komen we deze niet al te honkvaste ijzer handelaar tegen op de Pottenmarkt K 407 en dan maken we een sprong naar 1936, als de firma Agelink van Rentergem Zoon aan de eerdergenoemde Schoor steenvegerssingel Q 75a is gevestigd als depothouder van de Koninklijke Neder- landsche Lood- en Zinkpletterij. Deze firma wordt op 12 mei 1937 omgezet in de N.V. Metaalhandel J.L. Agelink van Rentergem. Na de oorlog vestigt Agelink van Renter gem zich aan de Kanaalweg 4-6 (nu gara ge Kwik-Fit). Op 17 april 1986 wordt dit bedrijf overgenomen door Oxymeter Hol land en verplaatst naar Oosterhout. A.F. Franken Geraadpleegde bronnen: - Rijksarchief in Zeeland, archief Provinciaal Bestuur 1851-1910 inv.nr. 4031 (rekening 1855) en 4036 (rekening 1856). - Van Zeeuwse Stam 1985, pp. 138-139. - Adresboek Middelburg 1874-1967. - Kamer van Koophandel Middelburg, Han delsregister. Houtzaagmolens in Oud-Vlissingen De heer A.A. Noest uit Haarlem stuurde ons twee reacties op het artikel van Martin van den Broeke over twee Vlissingse hout zaagmolens (De Wete, april 1997). De eerste reactie, onder meer gebaseerd op publikaties van Dommisse en Winkel man, betreft een aanvulling op het neerha len van de molens in 1809 en de locatie van 'De Eenhoorn'. "Tijdens de belegering van Vlissingen door de Engelsen in augustus 1809 stonden beide zaagmolens in het schootsveld van de artillerie op de stadswal die de aanleg van een Engelse batterij bij de Nolle moest verhinderen. Op bevel van de comman dant, generaal Monnée (Vlissingen was toen een Franse stad), werden de twee molens op 8 respectievelijk 10 augustus neergehaald. 'De Noordbeek' waarschijn lijk als eerste omdat deze het meest in de weg stond. In Middelburg zag de toren wachter op de Lange Jan de kleine zaag molen 'De Eenhoorn' in brand staan. Vol gens velen had het vernielen van de molens toen al geen nut meer aangezien de Engelse batterij reeds in stelling was gebracht. In een beschrijving van de afge brande en ontredderde huizen op het grondgebied van Vlissingen staan behalve de zaagmolens ook twee huizen behoren de tot de Vlissingse Sociëteit der Zaagmo lens. Er was dus kennelijk nog een huis dat tot de sociëteit behoorde."

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 37