Jaarverslag Het jaarverslag 1996 van de Heemkun dige Kring Walcheren, goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 23 april 1997, gehouden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg Inleiding Evenais voorgaande jaren is ook dit jaar het ledental van de Heemkundige Kring Walcheren weer gegroeid. We begonnen het jaar met 1.861 leden en sloten op 31 december 1996 af met 1.990 leden. Bestuur Het bestuur kwam in het verslagjaar zes keer bijeen. Tijdens de jaarvergadering op woensdag 24 april 1996, gehouden in huize 's-Herto- genbosch te Middelburg, werden mevrouw M.J. Daamen-van Houte en de heer C.M. Dekker herbenoemd als bestuurslid. Financiën Hoewel een aanzienlijk bedrag werd uitge geven aan de viering van het 25-jarig jubi leum, is de financiële positie van de Heemkundige Kring Walcheren nog steeds bevredigend. Commissie Veldnamen Walcheren Het doel van de Commissie Veldnamen Walcheren is het op een wetenschappelij ke manier verzamelen van vroeger gebruikte veldnamen op Walcheren. Het veldwerk voor het vijfde veldnamenboek (Westkapelle, Oostkapelle, Domburg, Aag- tekerke en Meliskerke) was eind 1993 gereed. Dit veldnamenboek zal in maart 1997 worden gepresenteerd tijdens een studiemiddag, gewijd aan veldnamen. Werkgroep-Van Wallenburg Het restant kranteknipsels van de collectie- Van Wallenburg is inmiddels geïnventari seerd en voor belangstellenden op diskette verkrijgbaar. Lesbrief Heemkunde In augustus 1993 werd de Wet op de Basisvorming van kracht. Dat hield onder meer in dat het voorgezet onderwijs aan dacht zou gaan besteden aan regionale aardrijkskunde en geschiedenis. Vanuit onze doelstelling, namelijk de bevordering van de kennis van Walcheren en zijn bewoners, hebben wij, in samen werking met de Werkgroep Lokale Geschiedenis Middelburg, medewerking verleend aan de totstandkoming van de lesbrief Sporen uit het Verleden in het Wal- cherse Landschap. Deze lesbrief is in juni 1996 gepresenteerd. Commissie Visgronden De bedoeling is de vroeger gebruikte namen van visgronden in het voormalige Veerse Gat, het Sloe en een gedeelte van de Ooster- en Westerschelde te inventari seren. Deze inventarisatie vergt meer tijd dan men aanvankelijk had verwacht. Men hoopt de inventarisatie af te ronden in 1997. De Wete Dit jaar verscheen een geheel vernieuwde Wete, geredigeerd door een enthousiaste redactiecommissie, weer elk kwartaal met allerlei wetenswaardigheden over ons heem. Activiteitencommissie De Activiteitencommissie heeft ook in 1996 weer alle lezingen en excursies georgani seerd.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 41