Bijeenkomsten en excursies In 1996 werden zeven reguliere bijeen komsten en vier excursies georganiseerd. In september werd op verzoek van de toenmalige gemeente Veere, in het kader van 'Veere 700', in de Hervormde kerk van Veere een extra lezing georganiseerd over de 'Maquette van Veere in 1813'. De excursies voerden ons naar Oranjezon, gemaal Boreel te Middelburg, Serooskerke en Sint Niklaas (België). Jubileumviering Ter gelegenheid van de viering van ons 25-jarig jubileum werd een aparte commis sie gevormd, die twee jubileummiddagen voor de leden heeft georganiseerd. Bij het oktober-nummer van De Wete werd als cadeau voor de leden een verjaardags kalender met Walcherse tekeningen gevoegd. Verder is in het kader van het 25-jarig jubi leum aan een viertal Walcherse organisa ties, te weten Stichting Het Walcherse Costuum, het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle, Stichting Steun aan Bevrij ders Walcheren en de Zeeuwse Ringrij- ders Vereniging, een geldbedrag geschon ken. Daar beide jubileummiddagen plaatsvon den in de toenmalige gemeente Veere, hebben wij, mede in het kader van 'Veere 700', aan de gemeente Veere een boom geschonken. Deze boom is, in in overleg met het gemeentebestuur, in het najaar van 1996 geplant in het natuur- en speel- park te Gapinge. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaresse Notulen van de jaarvergadering van de Heemkundige Kring Walcheren, gehou den op woensdag 23 april 1997 in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg 1. Opening De voorzitter, mevrouw M.J. Daamen-van Houte, opent de vergadering en heet de ruim zestig aanwezigen welkom. Vervolgens richt zij een speciaal woord van welkom tot mevrouw Poppe uit Vlissin- gen, echtgenote van ons tweeduizendste lid (de heer Poppe is zelf verhinderd). De voorzitter overhandigt mevrouw Poppe bloemen, een cadeaubon en een door ons bestuurslid mevrouw Rauwe gekalligra feerde oorkonde. 2. Notulen jaarvergadering 1996 Daar er geen op- of aanmerkingen zijn ten aanzien van dit verslag, zoals gepubli ceerd in De Wete van juli 1996, wordt het verslag van de jaarvergadering 1996 goed gekeurd, onder dankzegging aan de secre taresse. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw H.J. Kruse-ter Avest en de heer H.J. Vader. Verder deelt de voorzitter mee dat de Werkgroep-Van Wallenburg haar werk zaamheden na het inventariseren van het restant kranteknipsels van de collectie-Van Wallenburg heeft beëindigd. Het resultaat is als supplement voor belangstellenden op diskette verkrijgbaar. De voorzitter bedankt de heer J.P. Luteijn voor het vele werk en overhandigt hem bloemen.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 42