4. Jaarverslagen 1996 a. Jaarverslag secretaresse Het jaarverslag 1996 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dank zegging aan de secretaresse (de tekst van dit verslag vindt u eveneens in deze Wete). b. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag wordt nader toe gelicht door de penningmeester, de heer C.M. Dekker. Een der leden vraagt zich af waarom er geen automatische afschrijving van de contributie is; dit scheelt aanmerkelijk in de kosten van het betalingsverkeer. Toege zegd wordt dat het bestuur dit verder zal uitwerken. c. Balans per 31 december 1996 De penningmeester geeft hierbij eveneens een toelichting. Het gevoerde financiële beleid wordt, onder dankzegging aan de penningmees ter, goedgekeurd. 5. Verslag kascommissie Een der leden van de kascommissie, de heer J. Minet, doet verslag van de bevin dingen van deze commissie. De boeken zijn in orde bevonden en hij stelt dan ook voor de penningmeester decharge te ver lenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 6. Begroting 1997 Wederom een nadere uitleg van de pen ningmeester. Een der leden vraagt naar de reden van het verschil in portokosten ten opzichte van 1996. De penningmeester antwoordt dat er in 1996 extra portokosten waren in het kader van het jubileum. Verder geen op- of aanmerkingen, zodat de begroting wordt goedgekeurd. 7. Beleid bestuur De voorzitter deelt mee, dat de presentatie van het vijfde Veldnamenboek in maart jl. tijdens een studiemiddag, gewijd aan veld namen en veldnamenonderzoek, heeft plaatsgevonden. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de gedeputeerde van cultuur, de heer drs. G.L.C.M. de Kok. De voorzitter spreekt nogmaals haar dank uit aan de vrijwilligers die betrokken waren bij dit veldnamenboek en noemt volledig heidshalve nog eens alle namen. Het ligt in de bedoeling dat na de zomer vakantie een aanvang zal worden gemaakt met het onderzoek voor het zesde veldna menboek. Vervolgens deelt zij mee dat de vernieu wing van De Wete door de leden heel enthousiast is ontvangen en zij dankt de redactiecommissie dan ook hartelijk voor het vele werk in het afgelopen jaar. Waarschijnlijk mede door de gemeentelijke herindeling zijn er op Walcheren inmiddels een aantal verenigingen op historisch gebied bijgekomen. De Heemkundige Kring Walcheren heeft als oudste en groot ste vereniging in januari jl. een bijeen komst met deze verenigingen georgani seerd. Deze bijeenkomst is door alle ver enigingen als heel plezierig ervaren en besloten is het onderlinge contact te bestendigen. Vanaf september 1996 wor den de bijeenkomsten in de Zeeuwse Bibliotheek gehouden. Na een wat aarze lend begin worden de bijeenkomsten weer goed bezocht. Het bestuur heeft jaarlijks overleg met de consulent regionale geschiedbeoefening,

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 43