de heer drs. A.P. de Klerk. Op verzoek van de voorzitter geeft de heer De Klerk in het kort uitleg van zijn werkzaamheden als consulent. Hierna wordt een korte pauze ingelast. 8. Verkiezing bestuursleden a. Aftredend en terstond herkiesbaar is de secretaresse, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer. Zij wordt herbenoemd. b. Mevrouw M.H. Rauwe-Labruyère is aftredend en statutair niet herkiesbaar. Zij treedt af na twaalf jaar bestuurslidmaat schap. De voorzitter bedankt haar hartelijk voor haar inbreng al die jaren en overhan digt haar als blijk van waardering bloemen, een oorkonde (gemaakt op de computer), het HKW-glas en een boekenbon. In haar plaats wordt benoemd mevrouw L. Jobse-Schreyenberg. c. Tussentijds aftredend en niet herkies baar is de voorzitter, mevrouw M.J. Daamen-van Houte. Om misverstanden te voorkomen geeft zij nadere uitleg over haar tussentijds aftre den. In feite treedt zij niet drie jaar te vroeg af, maar één jaar te laat. In verband met de viering van het 25-jarig jubileum in 1996 is zij nog een jaar langer voorzitter gebleven. Het bestuur stelt voor in de functie van voorzitter te benoemen de heer H.J. Vader (hij is vanavond niet aanwezig wegens een lang van tevoren geplande vakantie). De vergadering gaat onder applaus akkoord met dit voorstel. Namens het bestuur dankt de heer AP. de Klerk mevrouw Daamen voor haar inzet voor de vereniging en overhandigt haar als blijk van waardering bloemen, een door mevrouw Rauwe fraai gekalligrafeerde oorkonde, het HKW-glas en een ets van de kerk van Zoutelande. Mevrouw Daamen bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren en voor de attenties en wenst haar opvolger veel succes. 9. Benoeming kascommissie Mevrouw W. Luttekes is na twee jaar aftre dend. De heer J. Minet blijft aan als lid van de kascommissie. De heer I.M. van Houte wordt als nieuw lid van de kascommissie gekozen. 10. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De heer I.M. van Houte vraagt het woord en bedankt namens de leden de dames Daamen en Rauwe voor hun inzet en wenst de opvolgers succes bij hun werk zaamheden voor de vereniging. 11. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit mevrouw Daamen de jaarvergadering om 21.35 uur. Hierna vertoont een van onze leden, de heer G. Uijt de Haag, dia's van de zoge noemde Poppe-route, een fietsroute over Walcheren langs allerlei plaatsaanduidin gen met de naam Poppe. Het idee van deze fietsroute, indertijd afkomstig van mevrouw W. Flissebaalje, is door de toen malige redactiecommissie verder uitge werkt en gepubliceerd in De Wete van juli 1994. Na afloop krijgen alle aanwezigen een kopie van deze fietsroute. W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, secretaresse

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 44