Eliis Island, gelegen ten zuiden van Man hattan, de toegang naar de Verenigde Sta ten voor generaties Europese emigranten. Van 5 september tot 31 oktober 1997 zal in het Roosevelt Study Center (Abdij Mid delburg) een expositie gehouden worden over dit onderwerp. Aula Zeeuwse Bibliotheek te Middel burg, 20.00 uur. Zaterdag 20 september 1997 Buitenheemse excursie De jaarlijkse buitenheemse excursie zal dit keer gaan naar Willemstad en Bergen op Zoom. Via een toeristische route rijden we naar Ooltgensplaat (Goeree-Overflakkee) waar we in een eeuwenoud fort koffie met gebak nuttigen. Daarna bezoeken we de vestingstad Willemstad, waar we de Koe pelkerk en het Mauritshuis bezichtigen, gecombineerd met een stadswandeling. Na de lunch (voor eigen rekening) vertrek ken we naar Bergen op Zoom, waar een bezoek aan het Stadhuis en het Markie zenhof op het programma staat. Aan het eind van de middag wordt u gele genheid gegeven zelf nog wat in Bergen op Zoom rond te kijken. Vervolgens rijden we naar een nabij gelegen restaurant om het diner te gebruiken. We verwachten rond 21.30 uur weer bij de opstapplaatsen terug te zijn. De deelnemerskosten bedragen 75,- per persoon. In deze prijs is begrepen: - busrit - tweemaal koffie gebak - stadswandeling bezoek Koepelkerk en Mauritshuis Willemstad o.l.v. een gids - bezoek Stadhuis en Markiezenhof Ber gen op Zoom o.l.v. een gids - alle toegangsprijzen - diner Alle andere uitgaven (lunch, drankjes e.d.) zijn voor eigen rekening. Opstapplaatsen: - Vlissingen 07.45 uur - Koudekerke 07.55 uur - Middelburg 08.00 uur U kunt zich opgeven door overschrijving/ storting van het verschuldigde bedrag op postgironummer 635276 t.n.v. J. den Hol lander te Middelburg, onder vermelding van het aantal personen én de opstap plaats. Uw inschrijving dient uiterlijk 23 augustus a.s. binnen te zijn. Inschrijving geschiedt in volgorde van bin nenkomst; hierover wordt niet gecorres pondeerd. De deelnemers ontvangen van tevoren nog een bevestiging. Woensdag 1 oktober 1997 Deze bijeenkomst, die in het teken van de brandweer zal staan, zal plaatsvinden op een voor ons bijzondere plaats, namelijk in het Trainingscentrum van de Vlissingse brandweer, gelegen aan de Buitenhaven te Vlissingen (Oostelijke Bermweg). Op bij gaand kaartje is de locatie aangegeven. Na ontvangst met een kopje koffie zal de heer ing. A. Groos, brandweercomman dant van Rijswijk, iets over de geschiede nis van de brandweer in het algemeen ver tellen. Daarna zal de heer ing. A.J. te Paske, brandweercommandant van Middelburg, nader ingaan op de brandweer van Zee land zoals die was en zoals die wordt, met een zijsprongetje naar de stadsgeweste lijke brandweer. Tot slot wordt een korte rondleiding door het centrum gegeven en kan wat materieel bezichtigd worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 48