Van de redactie 3ö|r Ons mededelingenblad fungeert al vanaf de begintijd als vraagbaak. Via de rubriek Laat het De Wete weten kunnen de lezers een oproep plaatsen om van andere lezers het antwoord op hun 'brandende vraag' te krijgen. De afgelopen jaren zijn er interes sante vragen gesteld die verrassende ant woorden tot gevolg hadden. Dankzij enke le reacties weten we nu dat de boomkwe kerij van F.A. Hansen was gevestigd aan de Schroeweg te Middelburg (De Wete, oktober 1996). Maar er zijn ook vragen waarop niemand van de tweeduizend leden een antwoord weet. Zo weten we nog steeds niet wat de herkomst is van de kaart met 319 Walcherse boerderijen en hebben we niet vernomen waar er in Mid delburg gevelreclames voorkwamen (De Wete, januari 1997). De redactie van De Wete roept dan ook iedere lezer op actief mee te denken en te zoeken naar de ant woorden. Wij nemen die op in ons mede delingenblad. Laat het De Wete weten! Voor de goede orde: we nemen alleen vra gen op die antwoorden opleveren die inte ressant zijn voor alle lezers. Ook in deze Wete hebben we twee vragen die we graag beantwoord willen hebben. Natuurlijk ook weer een aantal artikelen. Zo kunt u meer lezen over het veldnamen- onderzoek op Walcheren. Het betreft een bewerking van een lezing die door de veld- namencommissie is gehouden tijdens de presentatie van het vijfde veldnamenboek. De heer Van Tuijl vertelt meer over het pompstation Biggekerke dat, verborgen in het waterwingebied bij Dishoek, meer dan honderd jaar water leverde aan Vlissingen. Robbert Jan Swiers blijft geboeid door de vroege handelsrelatie tussen Walcheren en Denemarken. In zijn bijdrage Over kammen en kralen beschrijft hij de over eenkomst in het gebruik van materialen in deze twee gebieden, zo'n duizend jaar geleden. Marco Evenhuis en Piet Minderhoud nemen een volksgebruik onder de loep: het begraven. Zij laten ons zien dat in bepaalde plaatsen op Walcheren de begrafenisplechtigheid nog steeds volgens traditie verloopt. We laten Jan Vader, bij monde van Frans van den Driest, hierover ook wat vertellen. Zij die in de eerste jaren van De Wete de discussie over de naam niet hebben gevolgd, zullen lezen dat de wete doen niet alleen maar zoiets betekent als 'De Wete iezen', maar mondeling bericht doen van onder meer overlijden. Een volksambacht was het snijden (of snikkeren) van mesheften. De heer P. Brouwer uit Rhenen is zeer deskundig op dit terrein en hij beschrijft de geschiedenis van de zogenaamde paeremessen. Vroe ger een persoonlijk gebruiksvoorwerp, nu een begeerd antiek voorwerp, waarvan er veel op Walcheren zijn gemaakt. Verder is er nog een groot aantal bestuur lijke mededelingen, zodat u weer helemaal op de hoogte bent van het reilen en zeilen van onze vereniging. Leo Hollestelle

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 4