der goed, aangezien daarop veel land schappelijke herkenningspunten ontbre ken. Als extra hulpmiddel bij de herkenning kunnen oude topografische kaarten, de zogenaamde stafkaarten, schaal 1:25.000, dienst doen. Deze geven in kleur het vroe gere grondgebruik aan: akkerland of gras land. Ook de bodemkaart van Bennema De vormen van percelen zijn een onuitputte lijke bron voor de naamgeving Onder: een perceel land met een krom ming werd een Kromme Mêêt genoemd en Van der Meer is een hulpmiddel. Ook luchtfoto's kunnen bij de oriëntatie helpen. We gebruiken hiervoor onder meer de serie die de Britse Royal Air Force in de Tweede Wereldoorlog van ons grondge bied heeft gemaakt. De verzamelde veldnamen worden met andere gegevens, zoals de naam van de informant, het grondgebruik, de kadastrale ligging en dergelijke, genoteerd op fiches die verkrijgbaar zijn bij het P.J. Meertens- instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederland se Academie van Wetenschappen te Amsterdam. Daarnaast moeten de namen, eerst in klad, later in het net, ook op een kaart worden aangetekend. Sommige veld werkers doen dat bijvoorbeeld met num mers. Alleen op die manier is namelijk inzicht te krijgen in het zogeheten namen- veld van een bepaald gebied, in de wijze waarop de namen soms in onderlinge samenhang voorkomen. Het werk van de veldwerkers is bijzonder intensief. Mensen opsporen, bezoeken, interviewen en vervolgens de informatie opschrijven en de nummers van de fiches op de kaart inschrijven. Daar komt nog bij dat de oudere mensen die zij spreken ook veel weten over meer dan alleen de veld namen. Zij vertellen soms allerlei anek dotes over de plaatselijke geschiedenis, maar geven ook veel genealogische infor matie. Deze informatie kan helpen bij het verklaren van de veldnamen, maar voor het overige wordt door ons verder niets met deze vorm van oral history gedaan. Toelichting en verklaring Als de fiches en de kaarten zijn ingevuld, dan komt het onderzoek in een volgende fase, namelijk de toelichting op en de ver klaring van de namen. Dat onderdeel is in onze uitgaven een steeds belangrijker rol gaan spelen. Een aantal namen is direct te verklaren door één blik op de kaart. Bij voorbeeld de veldnaam de Ka; dit perceel had de vorm van de letter K, maar voor de meeste andere is nadere bestudering van het gebied en literatuur vereist. Toch moet hier zorgvuldigheid worden betracht. Er zijn namelijk weinig terreinen van lokale en regionale geschiedbeoefe ning waarop in het verleden zovelen zich met zo weinig verstand hebben begeven als dat van de toponymie, de plaatsnaam- kunde. Het is belangrijk bij de naamverklaring, de 't Bieltje 't Bieltje de Steek de 'Alsweie de Zwaene'als 1,2 de Kromme Mêêt 3,4 de Kromme Mêêt van Moe Leuntje

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 1997 | | pagina 7