Loggia s en trapportalen Het werk van de Middelburgse architecten Goethals spreidingswerk van Maljers overgenomen en het netwerk op Walcheren uitgebreid. Hij werd ook betrokken bij het provinciale 7rouw-werk. Aan het eind van 1943 werd een aantal ambtenaren van de distributiedienst van Sint Laurens, onder wie Willemse, aange wezen voor Arbeitseinsatz in Duitsland. Dat was voor hen aanleiding onder te dui ken. Willemse beraamde toen het plan om het distributiekantoor van Sint Laurens leeg te halen. De distributiebonnen zouden dan beschikbaar komen voor onderduikers, die langs 'normale' weg daar niet meer over konden beschikken. De 'kraak' vond plaats op 29 december 1943. Er was een rijke buit, die voor het goede doel beschik baar kwam. Willemse dook onder en verliet de provincie om elders voor Trouw te gaan werken. Hij had het werk op Walcheren aan mij overgedragen. Dat hield het ver voer en de verspreiding van het blad, het contact met de drukker en het onderduik- werk in. Arrestaties Niet lang na zijn vertrek uit Zeeland werd Willemse bij een treincontrole gearres teerd. Het zag er somber voor hem uit. Hij kwam in Duitse gevangenschap terecht, maar overleefde de oorlog. Het verspreiden en drukken van een ondergrondse krant was bepaald niet zon der risico. De Duitsers waren er fel op. Vooral het blad Trouw, in Nederland de meest verspreide ondergrondse krant, had de speciale aandacht van de Sicherheits- dienst. Ook in Zeeland heeft men dat erva ren. In augustus en september 1943 von den arrestaties plaats van Zeeuwse Trouw- medewerkers. In augustus 1944 werden in Vught 23 Trouw-mensen gefusilleerd. Een van hen was Kees de Graaff uit Goes, die verantwoordelijk was geweest voor de ver spreiding in Zeeland. J.P. van Alten Over de geschiedenis van 'Trouw' in Zeeland verschijnt op 16 november 2001 onder auspi ciën van uitgeverij ADZ het boek 'Een ophit send geschrift in Zeeland'. Het is een verhaal over het vrije woord in een duistere tijd. Mr. J.P. van Alten is de auteur van dit boek. In de periode 1900-1925 werd in Middel burg en Oostkapelle een aantal belangrijke villa's en huizen gebouwd, ontworpen door architect A.L.J. Goethals uit Middelburg, aanvankelijk samen met zijn vader, de aannemer C.A. Goethals. Goethals' ontwerpen zijn typerend voor de architectuur van deze periode, die wars

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2001 | | pagina 16