(Ge)meten is weten? Landmaten op Walcheren 1832 sneuvelde op de Schelde bij Antwer pen. Op 29 december van dat jaar werd hij met militaire eer begraven op de begraaf plaats in Vlissingen. Het gehele garnizoen was in groot tenue aanwezig. Onder het lossen van 45 kanonschoten en enkele geweersalvo's werd hij in zijn graf gelegd. De scheiding van Nederland en België was een feit geworden. Heel jammer dat het ooit heeft kunnen plaatsvinden en dat twee betrekkelijk kleine volkeren met veel ver wantschap op het gebied van taal en cul tuur het niet met elkaar konden vinden. Een schrale troost is dat we sedert de jaren vijftig van de vorige eeuw met de Belgen samenwerken in de Benelux en later in Europees verband. Een samenwer king die met de andere landen van Europa steeds verder gaat en die we sinds kort ook in onze portemonnee merken. J. Kaljouw Geraadpleegde bronnen Zeeuws Archief: - Archief Opperbevelhebber Vlissingen, inv.nrs 9-53. -Archief Eerstaanwezend Ingenieur, inv.nrs 17 en 182. - 'Middelburgsche Courant', augustus 1830 tot en met maart 1833. Literatuur: - J. de Hullu, 'Kort verhaal van de krijgsbedrij ven West-Zeeuws-Vlaanderen in de jaren 1830 en 1831', Middelburg 1936. Vanaf 1 januari j.l. hebben we de euro als wettig betaalmiddel. Het is nog steeds wen nen en in ons hoofd rekenen we, bewust of onbewust, alles nog terug naar guldens. In Frankrijk ging men in de jaren zestig van de vorige eeuw over van een oude naar een nieuwe Franse franc. Toch zijn er daar nog altijd mensen die in de oude munteen heid blijven rekenen. In Groot-Brittannië willen ze niet zomaar overschakelen. Met de euro doet het land niet mee en ook de invoering van het metrieke stelsel leverde daar vorig jaar nog heftige reacties op. Oude maten Ook op het Walcherse land handhaaft zich nog altijd een oude vlaktemaat. De Wal cherse boeren berekenen de grootte van hun land immers nog altijd in gemeten en roeden, de Blooische roede. Ik heb nooit beter geweten dan dat deze roede 3,60 meter lang was. Als vierkantsmaat komt men dan op een totaal van 12,96 vierkante meter. Onlangs kwam ik op een boeken markt echter een Reductie-Boekje tegen, geschreven door J. du Bois en uitgegeven in 1855. Dit boekje herleidt de oude maten

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2002 | | pagina 16