Feiten en mededelingen Den Herder zullen ons ongetwijfeld een fijne avond bezorgen. Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur. Woensdag 23 april 2003 Op deze avond vindt de jaarvergadering plaats. Tijdens het huishoudelijk gedeelte komen als altijd onder meer de volgende punten aan de orde: jaarverslagen secreta resse en penningmeester, verslag kascom- missie, begroting, beleid bestuur en (her)verkiezing bestuursleden. In De Wete van april 2003 vindt u een uitgebreide agenda. Het programma na de pauze zal eveneens in de april-Wete en op de web site worden gepubliceerd. Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur. www.hkwalcheren.nl De website van de Heemkundige Kring Walcheren is nu een jaar in de lucht. In de eerste elf maanden is de site bijna 7.800 keer bezocht en ook hebben mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich via de website op te geven als lid van onze vereniging. We mogen best tevreden zijn over dit aantal. Vooral de Popperoute heeft vanaf de afgelopen zomer heel wat men sen 'gelokt'. Deze heemroute is namelijk 'gelinkt' bij enkele sites met fietsroutes, en dat trekt toch weer een heel ander publiek aan. Ook de inhoudsopgave van De Wete die, bijgewerkt tot en met het laatstver schenen nummer, via de site is te raad plegen, wordt veelvuldig bekeken. Er zijn twee nieuwe thema's te bekijken op de site. Het ene is het verhaal over de gevolgen van de stormvloed van 1953 voor Walcheren (zie hiervoor pagina 3 e.v.) en het andere is het Boerderijenonderzoek Walcheren. Vorig jaar presenteerden enke- t Ie amateur-historici de door hen verrichte onderzoeken naar de geschiedenis van enkele Walcherse boerderijen. Dit onder zoek hebben zij uitgevoerd met medewer king van de consulent regionale geschied beoefening en de HKW. De presentatie die zij op 30 januari 2002 gaven, is bewerkt voor internet en te zien via de website van de HKW. Het jaar 2003 is uitgeroepen tot het Jaar van de Boerderij. Met deze the mapagina levert de HKW daar een bijdra ge aan. De presentatie is te vinden via www.hkwalcheren.nl/thema.htm. Tentoonstelling Watersnoodramp 1953 In februari 2003 herdenken we dat vijftig jaar geleden de Watersnoodramp plaats vond. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 woedde er een zware storm uit het noord-noordwesten. Een combinatie van springvloed en zeer krachtige windsto ten had tot gevolg dat op verschillende

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2003 | | pagina 57