Hofstede Zwanenburg, uiterst rechts. Links het huisje van Jacobus Stroo, vóór 1925. (Gemeen tearchief Vlissingen, beeldbank Vlissingen in Beeld, FA1565) leeftijd - goede herinneringen. Het was dan ook pijnlijk dat hun thuis aan het einde van de oorlog niet meer bestond. De enige landschappelijke herinnering vin den we tegenover de ingang van de reeds genoemde banen van tennisclub D.O.S., in het Vlissingse Nollebos. Deze waterpartij is het enige overblijfsel uit de tijd van hofste de Zwanenburg. Het zuiltje naast het fiets pad - dat daar is neergezet door "project Kustfietspad der Lage Landen" - sugge reert dat alle waterpartijen in het Nollebos het gevolg zijn van de inundatie van eind 1944. Voor de waterpartij die het dichtst bij het zuiltje ligt, geldt die tekst nu juist niet! Andere herinneringen zijn de naamsverwij- zingen naar de verdwenen buitenplaats. Die zijn legio in deze contreien. Zo vinden we straatnamen als Zwanenburg en Zwa- nenburgseweg. De eerste zal binnenkort in het kader van de uitvoering van het project Zwakke Schakels voorgoed onder de kust- versterking verdwijnen. De Zwanenburgse- weg kreeg als gevolg van een Vlissings stadsuitbreidingsplan een andere indeling. De van oorsprong bochtige, onverharde weg liep vanaf de oude grenspaal aan de huidige Vlissingse Gerbrandystraat - ter hoogte van Grenswegeling - tot aan de kust bij hofstede Zwanenburg. Nu loopt de sterk ingekorte Zwanenburgseweg vanaf de ingang van het Nollebos - aan de Bur gemeester Van Woelderenlaan - tot aan de duinen. In het verleden werd een school voor lager technisch beroepsonderwijs naar Zwanen burg genoemd. Tot slot treffen we in het Westduinpark een sauna en aan het einde van de 'verlengde' Burgemeester Van Woelderenlaan een boerderij aan met de naam Swaenenburgh. Deze spelling wordt overigens in geen enkele bron gebezigd. De prachtige en goed verzorgde woon boerderij heeft, om verwarring te voorko men, niets te maken met de oude buiten plaats noch met de in 1944 verwoeste hof stede Zwanenburg. Naamgeving Naar de herkomst van de naam van de Koudekerkse buitenplaats moeten we gis sen. Er zijn namelijk verschillende opties. Mattheüs Gargon zegt in zijn Walcherse

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2008 | | pagina 26